Проект „Моята професия-моето европейско бъдеще”

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2” схема №. BG 051PO001-2.1-02 Проект „Моята професия-моето европейско бъдеще” Договор № ESF-2102-07-08001 ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева” гр. Разград, ул. „Трапезица” №8, ап.21 E-mail, pgeo@abv.bg , www.pevik.com Екип за управление на проекта съобщава, че Проекта е [...]

Проект “Моята професия – моето европейско бъдеще”

Обща цел: – чрез обучението през целия живот да се съдейства за развитието  на трудовия колектив във фирмата, развитие на база  на знанието, с по-качествени работни места .  – Засилване на приноса на обучението през целия живот във фирмата за социалното сближаване,  междукултурния диалог, равенството между половете и личната реализация. – Подпомагане и  насърчаване на [...]

Кариерното ориентиране в България и ЕС

Кариерното ориентиране в ЕС Резултатите от прегледа на постиженията в европейските страни, осъществен от Европейската комисия в периода 2001 – 2003 г., показват, че в много държави политиките, системите и практиките по ориентиране не съответстват в необходимата степен на потребностите на икономиките и на обществата, базирани на знанието. Това налага необходимостта от осъществяване на политически [...]

Наръчник По Интернет Грамотност

Сваляне от тук http://www.daits.government.bg/dox/Narachnik_Internet%20gramotnost.pdf „Наръчник по Интернет грамотност” е подготвен от Съвета на Евро- па заедно със специалисти по медии и образование, като е подкрепен и от Европейската комисия. Целта му е да даде насоки на учители, родители и деца за безопасно ползване на мрежата и да насърчи конструктивното творческо мислене, което да развие определени [...]

Проект „и-ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИ” – международно сертифициране на ИТ уменията на роми

  Национален изпит за международно сертифициране по ECDL на компютърните умения на роми ще се проведе на 24 май 2009 г. – денят на българската писменост и култура. Обученията за придобиване на ИТ умения са в рамките на проект „и-Интеграция на роми” – една успешна инициатива на институт „Отворено общество” и национално сдружение „иЦентрове”. Целта [...]