Често задавани въпроси за регулираните професии

В. Колко време е необходимо на компетентния орган да вземе решение за признаване на професионална квалификация? О. Компетентният орган трябва да вземе решение в четиримесечен срок. В. Колко трябва да бъде заплатено за процедурата по признаване? О. Компетентният орган може да изиска заплащане за процедурата по признаване. Таксата обаче трябва да е разумна и в [...]

Какво е регулирана професия

  Терминът „регулирана професия” е въведен в българското законодателство с последните изменения и допълнения на Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и обучение. "Регулирана професия" е дейност или съвкупност от дейности: включена в Списъка на регулираните професии в Република България; от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето [...]

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ (ОТ VIII КЛАС ДО XII КЛАС) ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

Експертната работа в тази област се основава на разпоредбите на Наредба № 2 на Министерството на образованието и науката от 14 април 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (Държавен вестник, бр. 40 от 29 април 2004 [...]

ЗАВЕРКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ ЛЕГИТИМНИ БЪЛГАРСКИ СРЕДНИ И ВИСШИ УЧИЛИЩА

  Необходимите документи, които се подават са: Заявление по образец, в което се вписват личните данни на гражданина, чиито документи се внасят за заверка, както и личните данни на подателя. Образователният документ в оригинал. Нотариално заверено копие на образователния документ, в случай, че лицето желае поставяне на заверката на копието. Заявление може да се подава [...]

Предложение за изменение и допълнение на Списъка на професиите за професионално образование и обучение

Предложения за изменение и допълнение на Списъка на професиите за професионално образование и обучение: 1. Да се промени наименованието на професионално направление 211 “Изобразителни изкуства” на “Изящни изкуства” 2. Да се промени наименованието на професионално направление 213 “Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти” на “Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти” 3. Да [...]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Основание за приемане програмата – § 77, ал. 1 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г. 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Модернизирането на системата за професионално образование в партньорство с бизнеса е главна предпоставка за подобряване на съответствието на придобиване на професионални компетентности със съвременните изисквания на пазара [...]