Проект „Моята професия-моето европейско бъдеще”

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2” схема №. BG 051PO001-2.1-02 Проект „Моята професия-моето европейско бъдеще” Договор № ESF-2102-07-08001 ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева” гр. Разград, ул. „Трапезица” №8, ап.21 E-mail, pgeo@abv.bg , www.pevik.com Екип за управление на проекта съобщава, че Проекта е [...]

Проект “Моята професия – моето европейско бъдеще”

Обща цел: – чрез обучението през целия живот да се съдейства за развитието  на трудовия колектив във фирмата, развитие на база  на знанието, с по-качествени работни места .  – Засилване на приноса на обучението през целия живот във фирмата за социалното сближаване,  междукултурния диалог, равенството между половете и личната реализация. – Подпомагане и  насърчаване на [...]