Важно!Квалификационно обучение!

Само при нас, в изпълнение на Директива №28 на ЕС може да получите сертификат  за:

Наименование на професионалното направление и код: Електротехника и енергетика, код 522

Наименование на професията и код: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, код 522040

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Възобновяеми енергийни източници, код 5220408, втора степен на професионална квалификация