Проект „Моята професия-моето европейско бъдеще”

clip_image002clip_image004

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

“Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2”

схема №. BG 051PO001-2.1-02

Проект „Моята професия-моето европейско бъдеще”

Договор № ESF-2102-07-08001

ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева”

гр. Разград, ул. „Трапезица” №8, ап.21

E-mail, pgeo@abv.bg , www.pevik.com

Екип за управление на проекта съобщава, че Проекта е стартиран считано от 1.11.2009 год. и дейностите се изпълняват ритмично съгласно Плана за действие.Проекта е за квалификационно обучение на заети лица по „шивачество” и „вътрешни облицовки и настилки” и по „ ключови компетентности” във фирмите партньори: „Лудогорие” ООД -гр. Разград и „Ахинора стил” ООД-гр. Исперих

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа

се носи от ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на

Европейския съюз и Договарящия орган.”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“