Проект “Моята професия – моето европейско бъдеще”

Обща цел:

- чрез обучението през целия живот да се съдейства за развитието  на трудовия колектив във фирмата, развитие на база  на знанието, с по-качествени работни места . 

- Засилване на приноса на обучението през целия живот във фирмата за социалното сближаване,  междукултурния диалог, равенството между половете и личната реализация.

- Подпомагане и  насърчаване на изобретателността, конкурентноспособността, предприемачески дух;

-  Нарастване на участието в обучението на хора от всички възрасти от фирмата, включително такива със специални потребности и групи в неравностойно положение, независимо от социално-икономическите им характеристики,

-  подпомагане на разработването на новаторски, основани на ИКТ съдържание  услуги, педагогически методи и практики на обучението през целия живот.

Специфични цели:

 -  Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация и преквалификация на 77  заетите лица по специалност » строител» и «шивач»

-  Предоставяне на обучение по ключови компетентности: умение за учене, инициативност и предприемачество на 77 човека заети във фирмата.

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

“Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2”

 схема  №. BG 051PO001-2.1-02

 

Проект „Моята професия-моето европейско бъдеще”

 

Договор № ESF-2102-07-08001

ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева”

гр. Разград, ул. „Трапезица” №8, ап.21

E-mail,  pgeo@abv.bg  , www.pevik.com

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

 

        Партньори: 1. „Ахинора стил” ООД

                              2. „Лудогорие” ООД                                                                   

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документасе носи от  ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на

Европейския съюз и Договарящия орган.”