Кариерното ориентиране в България и ЕС

Кариерното ориентиране в ЕС
Резултатите от прегледа на постиженията в европейските страни, осъществен от Европейската комисия в периода 2001 – 2003 г., показват, че в много държави политиките, системите и практиките по ориентиране не съответстват в необходимата степен на потребностите на икономиките и на обществата, базирани на знанието. Това налага необходимостта от осъществяване на политически реформи и преосмисляне на практиките в областта на кариерното ориентиране3. Основното предизвикателство е свързано с развитието на стратегическото управление и координацията на дейностите в сферата на ориентирането в следните направления4:
Утвърждаване на ключовата роля на правителствата във формирането на национални политики, осигуряващи ефективни услуги по ориентиране, включително иницииране на законодателни промени.
Създаване и укрепване на специализирани структури за развитие на политики и системи.
Засилване на сътрудничеството на всички заинтересовани страни чрез изграждане на форуми, мрежи и други структури на национално ниво.
Съгласуване на дейностите по ориентиране за различните целеви групи на национално, регионално и местно ниво, с оглед реализирането му в перспективата на УЦЖ, пълноценното оползотворяване разнообразието на системите и преодоляване на фрагментарното предоставяне на услуги при различните форми.
Засилване на сътрудничеството между разработващите политиката и доставчиците на услуги на национално и международно ниво, така че да се използва максимално разнообразието, което се среща в страните членки.
По препоръка на Експертната група по ориентиране към ЕК, създаването на Национални форуми е приоритет на усилията. Европейският център за професионално обучение (CEDEFOP) подготвя публикуването на Наръчник за политици във връзка с изграждането и развитието на Национални форуми за политика в областта на ориентирането през целия живот. В повече от десет държави членки на ЕС са създадени и функционират повече или по-малко резултатно подобни структури.
Последните оценки на резултатите от прилагането на Резолюцията от 2004 г., осъществени от CEDEFOP през 2008 г., показват, че независимо от реализирания напредък, е необходимо да се активизират усилията за утвърждаване ролята на ориентирането през целия живот в рамките на националните стратегии за УЦЖ в следните направления5:
Насърчаване формирането на умения за управление на кариерата през целия живот.
Улесняване на достъпа на всички граждани до услуги по ориентиране.
Осигуряване на качествени услуги по ориентиране.
Насърчаване на координацията и сътрудничеството между заинтересованите страни на национално, регионално и местно ниво.
Кариерното ориентиране в България
Проучване на ETF/CINOP в България (2007 г.) идентифицира предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в публичния сектор – образование (средно и висше) и заетост, в частния и в неправителствения сектор. В доклада се посочват някои примери за модели на услуги, съобразени с новите европейски тенденции. Предоставянето на услугите по ориентиране като цяло, обаче, се оценява в контекста на традиционната политика, която разглежда кариерното ориентиране като институционална мярка, насочена към намаляване на безработицата и на несъответствията между квалификацията на кадрите и изискванията на пазара на труда6.
В приетата от МС на Р България Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2008 – 2013 година се отчита, че развитието на системата за ориентиране през целия живот в страната ни се нуждае от сериозни промени, насочени най-вече към разширяването на достъпа и гарантиране на по-добро качество на услугите по ориентиране за всички – ученици, студенти, заети и безработни лица, лица в неравностойно положение и в напреднала възраст. Основните предизвикателства са:
липса на национална система за ориентиране през целия живот.
дефицит по отношение на предоставяната информация и нейното качество.
слаба координация между отговорните институции, доставчиците и потребителите на услугите по професионално ориентиране.
липса на достатъчно и квалифицирани специалисти по професионално ориентиране …