Наръчник По Интернет Грамотност

Сваляне от тук http://www.daits.government.bg/dox/Narachnik_Internet%20gramotnost.pdf

„Наръчник по Интернет грамотност” е подготвен от Съвета на Евро-
па заедно със специалисти по медии и образование, като е подкрепен и от
Европейската комисия. Целта му е да даде насоки на учители, родители и
деца за безопасно ползване на мрежата и да насърчи конструктивното
творческо мислене, което да развие определени умения и навици за засилва-
не на положителната роля на новите технологии в процеса на обучение и
всекидневното общуване онлайн . Написан увлекателно и на достъпен език,
изпълнен с множество полезни съвети и Интернeт адреси, материалът би
бил ценен помощник на учителите в тяхната работа, на учениците от
всички възрасти, както и на всеки, който желае да разшири познанията си
за необятните възможности на световната мрежа.
Наръчникът съдържа 25 тематични материала, всеки от които се от-
нася за определен въпрос при използването на Интернет – как да се създаде
уебсайт, как да се търси информация, какво е спам, библиотеки в мрежата,
дистанционно обучение, игри, пазаруване в мрежата, дискусионни групи,
сигурност, личен живот, как да станем активни електронни граждани и
т.н. Материалите предоставят на учителите и на родителите информа-
ция за необходимата подготовка и технически умения, които биха им поз-
волили уверено да напътстват и да окуражават младите хора в пътешес-
твието им през информационните технологии. Особено внимание е обър-
нато на етичните въпроси и на съображенията за сигурност. Предоставе-
ни са идеи за организиране на творчески дейности вкъщи и в клас и са спо-
делени най-добри практики при ползването на Интернет.
Във връзка с разширяването на социалния ефект на държавната по-
литика в областта на новите технологии, както и в съответствие с
препоръката на Съвета на Европа за широко разпространение на „На-
ръчник по Интернет грамотност” в страните-членки, Държавната
агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) осъществи
настоящото второ издание на български език като координатор за из-
пълнението на ангажиментите на Република България в междуправи-
телствените дейности на Съвета на Европа в областта на медиите и
новите комуникационни услуги.