Фонд "Енергийна ефективност" обявява конкурс за "Технически и маркетинг координатор – експерт по мониторинг на проекти"

4.3.2009 г.

I. Описание на длъжността

Осъществява мониторинг и контрол върху изпълнението и резултатите от проектите, кредитирани от Фонда за енергийна ефективност (ФЕЕ), включително с посещения на място. Набира и обобщава разходо-оправдателни документи за извършените строителни и монтажни работи, както и данни за енергийното потребление. Участва в изготвянето и представянето на текущи и годишни доклади за енергийната консумация и емисиите на парникови газове (ПГ) от реализираните проекти.

II. Основни изисквания към кандидата

· Образование: висше инженерно-техническо;

· Област: топлотехника, топлоенергетика. Ще бъдат разглеждани кандидатури и от други инженерни специалности при доказан опит в областта енергийната ефективност;

· Опит в изготвяне на технико-икономически анализи на проекти;

· Познания на нормативната уредба в областта на енергийната ефективност, възобновяемите и алтернативните източници на енергия;

· Професионален опит в посочените области: минимум 3 години;

· Писмен и говорим английски език;

· Умения и навици за работа в екип, съблюдаване на срокове и изисквания;

· Шофьорска книжка.

III. Допълнителни изисквания, които се считат за предимство

· Работа със софтуерен продукт „ENSI Ключови стойности” или други инструменти за анализ и оценка на енергоспестяващи технологии;

· Познания в областта на климатичните промени.

ІV. Условия за кандидатстване

· CV и мотивационно писмо да се изпратят до: info@bgeef.com; atanasovaz@bgeef.com. Само подбрани кандидати ще бъдат поканени за интервю.

· Срок на подаване на документи: 27 март 2009 г.