Страната ни достигна Лисабонската цел за равнище на заетост на жените – 60.4 на сто

Една от целите на Лисабон е равнището на заетост сред жените да достигне 60 на сто през 2010 година. През третото тримесечие на 2008 г. равнището на заетост за жените в България е 60.4 на сто. Тези данни представи днес заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров на заключителна конференция по проект „Да направим джендър оценката на българската стратегия по-добра”.

Заместник-министър Лазаров отбеляза, че последните доклади за състоянието на пазара на труда в ЕС показват, че въпреки напредъка, пред страните-членки стоят и някои все още нерешени въпроси от гледна точка на равнопоставеността на жените и мъжете – участието на жените в заетостта и на пазара на труда и кариерното им развитие.
В изказването си той посочи, че разликата в заплащането между мъжете и жените в някои страни достига 25 – 30 %. Докато в България разликата е само 12.7 на сто през 2007 г., подчерта заместник-министър Лазаров.
Сред приоритетите на Министерството на труда и социалната политика е въпросът за стимулиране на равенството между половете във всички сфери на икономическия и социалния живот. Напредъкът до голяма степен зависи от това, доколко ще се променят установените стереотипи. Отдавна не е актуално жената да се асоциира единствено с домакиня. Бащата все по-често се включва в отглеждането на децата, а съпругата все по-често се включва в бизнес начинания, каза Лазаров.
Той обясни, че израз на това е въведеният преди седмица платен отпуск по бащинство, който е в размер на 15 календарни дни и се ползва веднага след изписване на бебето от лечебното заведение. Друга възможност е майката да прехвърли правото си на отпуск за бременост и раждане на бащата, след навършване на 6- месечна възраст на детето. Друг пример за разрешаване на джендър проблемите е реализацията на програмата „В подкрепа на майчинството”, посочи заместник-министър Лазаров.
Проектът „Да направим джендър оценката на българската стратегия по-добра” се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Програмата на Европейската общност за заетост и социална солидарност – ПРОГРЕС. Той разкрива нова перспектива пред развитието на политиките по заетостта и пред създаването на условия джендър оценката все по-активно да се прилага в повече сфери.