Списък на Регулираните професии в България

Адвокат
Акушерка
Архивист
Архитект

Борден инженер (F/EL)
Борден оператор (F/OL)
Борден радиооператор (F/ROL)
Борден съпроводител (F/CL)

Ветеринарен лекар
Ветеринарен техник
Вътрешен одитор в публичния сектор

Дипломиран експерт- счетоводител (одитор)

Експерт, извършващ екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда

ЖП кантонер

Заварчик
Зъботехник

Инженер в геодезията, картографията и кадастъра
Инженер в инвестиционното проектиране
Инструктор за обучение на водачи на моторни превозни средства

Консултант по превоз на опасни товари с железопътен транспорт
Корабен електромеханик
Корабен електротехник
Корабен механик
Корабен моторист
Корабен радиоспециалист
Корабен рулеви
Корабоводител

Лекар
Лекар по дентална  медицина
Лица, извършващи техническо обслужване на ВС (AML)
Локомотивен машинист

Маневрен стрелочник
Маневрист
Масажист
Машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит
Машинист на велосипедни кранове
Машинист на енергийни котли
Машинист на железопътни кранове и други  повдигателни съоръжения, монтирани на ЖП машини
Машинист на кабелни кранове, дерик кранове и други кранове със специална конструкция
Машинист на котли с високо налягане III, II и I степен
Машинист на котли с ниско налягане
Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили, самоходни или несамоходни шасита
Машинист на кулокранове
Машинист на мостови и козлови кранове
Машинист на портални кранове
Машинист на щабелни кранове
Медицинска сестра
Медицински лаборант
Механик контактна мрежа
Механик осигурителна техника

Началник влак

Одитор на специфични одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз
Одитор по смисъла на Закона за Сметната палата
Оператор на енергиен блок
Ортопедичен техник

Полетен диспечер (сътрудник по осигуряване на полетите) (FDL)
Помощник фармацевт
Постови стрелочник
Прелезопазач
Професионален пилот на вертолет (CPL(H))
Професионален пилот на самолет (CPL(A))

Ревизор вагони
Рентгенов лаборант
Рехабилитатор
Ръководител движение
Ръководител полети (ATCL)

Санитарен инспектор
Служител в Централно хармонизиращо звено за вътрешен одит
Стюард(-еса)(C/AL)

Транспортен пилот на вертолет (ATPL(H))
Транспортен пилот на самолет (ATPL(A))

Фармацевт
Фелдшер
Финансов инспектор

Щурман (борден навигатор) (F/NL)