Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 21 ноември 2008 г. — „По-успешно включване на професионалното ориен- тиране в стратегиите за учене през целия живот“

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:319:0004:0007:BG:PDF