Покана за кандидатстване за участие в Индивидуална мобилност Обучение и професионално развитие на служители в сферата на образованието за възрастни по секторна програма “Грюндвиг” за периода

Покана за кандидатстване за участие в Индивидуална мобилност

Обучение и професионално развитие на служители в сферата на образованието за възрастни по секторна програма “Грюндвиг” за периода от 01.04.2009г. до 30.04.2010г.

Краен срок за подаване на документите – 16.01.2009г.

Центърът за развитие на човешките ресурси обявява Покана за кандидатстване за финансиране на участието на кадри, заети в сферата на образованието и обучението на възрастни, в квалификационни дейности по секторна програма “Грюндвиг”, които се провеждат в друга страна, участваща в Програмата “Учене през целия живот”. Дейностите, за които се кандидатства по настоящата Покана, трябва да започват най-рано на 01.04.2009г. и да приключат най-късно на 30.04.2010г.

Целта на тези дейности е да се подобрят качеството на ученето през целия живот, като се даде възможност на работещите в сферата на образованието за възрастни да участват в обучителна дейност с продължителност от 5 работни дни до 6 седмици, която се провежда в страна, различна от тази, в която кандидатът упражнява своята професия. Участниците в обучението подобряват своите преподавателски и наставнически умения и обогатяват своите представи за ученето през целия живот в Европа.

Квалификационната дейност трябва задължително да се провежда в друга страна, участваща в програмата „Учене през целия живот”, и трябва да бъде под формата на курс за преподаватели на възрастни с ясно изразено европейско измерение и връзка с профила на кандидата. Минималната продължителност на един курс е 5 работни дни.

Право на финансова подкрепа имат служители от формалната и неформалната образователна система, които работят на пълен или непълен работен ден с възрастни (лица над 16-годишна възраст, които са извън сферата на средното или висшето образование), включително и от всички други организации, които са легитимни за участие по секторна програма „Грюндвиг”, и по-специално:

· Преподаватели на възрастни, както и обучаващите тези преподаватели;

· Ръководители, управленски и административен персонал на институции, които предлагат образование за възрастни;

· Съветници и кариерни консултанти;

· Служители в институции на местната и регионалната власт, работещи в сферата на образованието и обучението на възрастни, включително регионалните инспекторати по образование;

· Служители (например социални работници и възпитатели), които работят с възрастни в потенциално неравностойно социално положение;

· Служители, които работят в сферата на интеркултурното образование или консултират работници, наети на временна работа (роми и търговски пътници; хора, които пътуват до различни места, за да работят);

· Служители, които работят с хора със специални образователни потребности;

· Бивши препoдаватели и други образователни кадри, завръщащи се към системата за образование на възрастни;

· Лица, завършили образование, което им дава правоспособност за работа в сферата на образованието за възрастни, и които имат намерение да се реализират в тази сфера;

· Допълнителни категории служители, ангажирани в сферата на образованието за възрастни.

“Чисто езикови” курсове (за изучаване на чужд език) се финансират единствено при условие, че кандидатът е:

· избрал курс, който предоставя обучение по някой от малко изучаваните и употребявани в Европейския съюз езици (извън английски, френски, немски и испански език);

· преподавател по дисциплина, която се преподава на чужд език;

· преподавател, който се преквалифицира за преподаване на чужд език;

· участник в Партньорство за познание по програма „Грюндвиг”, който желае да се обучава на работния език на Партньорството.

Избор на квалификационна дейност

Всеки кандидат следва сам да избере квалификационната дейност, за която да кандидатства, и да се свърже с организаторите, за да заяви желанието си да бъде регистриран за участие в съответния курс. Подходящ квалификационен курс може да бъде избран от електронния каталог на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/. Възможно е да се кандидатства и за курс, който не е включен в базата данни.

Задължителни документи за кандидатстване

 • Формуляр за кандидатстване на български език (на хартиен и на електронен носител – дискета или CD);
 • Професионална автобиография (Europass CV) на български език;
 • Europass езиков паспорт на български език;
 • Профил на институцията на кандидата на български език;
 • Писмо за предварителна регистрация за курс от курсовия организатор[1];
 • Кратко описание на курса (на езика на квалификационната дейност)[2];
 • Програма за курса (на езика на квалификационната дейност) [3].

Всички кандидати трябва да се запознаят с изискванията за попълване и подаване на Формуляра за кандидатстване, посочени в инструкциите в самия формуляр. Документи, неотговарящи на посочените там изисквания, се обявяват за нелегитимни.

Формулярът за кандидатстване трябва да бъде подписан както от кандидата, така и от лицето, официално представляващо институцията на кандидата, и да носи печат на тази институция. Документи без подпис и/или печат се обявяват за нелегитимни.

Моля, приложете към изброените по-горе документи един самоадресиран пощенски плик (220×110) с марка.

Срокове за кандидатстване

Окомплектованите в папка документи за кандидатстване трябва да бъдат изпратени до ЦРЧР с препоръчана поща най-късно на 16.01.2009г. на адрес:

Център за развитие на човешките ресурси

ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3

1000 София

Секторна програма Грюндвиг” – Индивидуална мобилност

За дата на подаване на документите се счита датата на пощенското клеймо. Документи, подадени след тази дата, се определят като нелегитимни. Допълнително изпратени след крайния срок документи или страници от документи не се разглеждат. Документи на ръка не се приемат.

Настоящата Покана се отнася за квалификационни дейности, започващи най-рано на 01.04.2009 и приключващи най-късно на 30.04.2010г.. Кандидатури за дейности извън този период няма да бъдат разглеждани и не важат за други крайни дати за кандидатстване.

През 2009 г. ще има още две Покани за кандидатстване:

 • Покана със срок до 30.04.2009 – за квалификационни дейности, започващи най-рано на 01.09.2009 и приключващи най-късно на 30.04.2010г.
 • Покана със срок до 15.09.2009 – за квалификационни дейности, започващи най-рано на 01.01.2010 и приключващи най-късно на 30.04.2010г

Всеки кандидат може да подаде документи само за една квалификационна дейност в рамките на една Покана.

През 2009г. няма да бъде отпускано финансиране на кандидати, които са участвали в квалификационна дейност по секторна програма „Грюндвиг” през последните две години (считано от началната дата на квалификационната дейност до крайната дата за подаване на документи). Кандидатите, които са подали предложения, въпреки че са получавали финансиране през последните две години, ще бъдат считани за нелегитимни.

Отпускано финансиране

Според правилата на програма „Грюндвиг” на одобрените кандидати се отпускат средства за покриването на следните категории разходи:

 • Курсова такса – на база на сумата, определена от курсовия организатор и посочена във Формуляра за кандидатстване, но не повече от 150 евро на ден (смятат се само дните на курса според приложената работна програма);
 • Разходи за транспорт – отпускат се за покриване на разходите за транспорт от града на тръгване в България до града на провеждане на квалификационната дейност и обратно (кандидатът предварително прави справка колко средства ще са му нужни за транспорт и ги посочва във Формуляра за кандидатстване);
 • Разходи за издръжка – отпускат се 70% от регламентираната от Европейската комисия дневна ставка (посочена във Формуляра за кандидатстване) за съответната държава на провеждане на мобилността (при продължителност на квалификационната дейност до 6 дни включително) или 80% от регламентираната от Европейската комисия седмична ставка (посочена във Формуляра за кандидатстване) за съответната държава на провеждане на мобилността (при продължителност на дейността над 6 дни), като общият размер на разходите за издръжка се изчислява на база брой дни зад граница по време на квалификационната дейност, в.т.ч.и дните за път;
 • Други разходи – отпускат се до 100 евро за предварителна езикова подготовка на кандидата (в случаите, когато той не е преподавател по езика, на който се провежда квалификационната дейност, или не кандидатства за „чисто езиков курс”).

За да бъдат отпуснати средства по отделните бюджетни пера, те трябва да бъдат заложени във Формуляра за кандидатстване. ЦРЧР няма право да отпуска средства в по-голям размер от заложеното във Формуляра.

Оценка на кандидатурите

Разглеждането и оценката на кандидатурите протича на два етапа:

I етап – Проверка за легитимност на кандидатурите

Критерии за легитимност:

 • Кандидатът не е получавал финансиране за участие в квлификационна дейност по секторна програма „Грюндвиг” през последните две години
 • Кандидатът е легитимен за участие в квалификационна дейност по секторна програма „Грюндвиг”;
 • Кандидатът е гражданин на или постоянно пребиваващ в страна, участваща в програмата „Учене през целия живот”, или има статут на бежанец в такава държава;
 • Квалификационната дейност се провежда в друга страна, участваща в програмата „Учене през целия живот”;
 • Избраната квалификационната дейност е легитимна за финансиране по секторна програма „ Грюндвиг”
 • Избраната квалификационната дейност е легитимна като продължителност (минимум 5 дни – максимум 6 седмици курсова работа);
 • Спазване на срока за подаване на документите – 16.01.2009г.;
 • Спазване на изискванията за подаване на документите – по пощата;
 • Наличие на Формуляр за кандидатстване на български език, който не е попълнен на ръка;
 • Наличие на печат на институцията, чийто представител е кандидатът, и на подпис на лицето, официално представляващо институцията, във Формуляра за кандидатстване;
 • Наличие на подпис на кандидата във Формуляра за кандидатстване;
 • Наличие на професионална автобиография (Europass CV) на български език;
 • Наличие на Europass езиков паспорт;
 • Наличие на профил на организацията на кандидата;
 • Приложено писмо (писмо, факс или сканирано копие с подпис/печат на организатора) за предварителна регистрация за квалификационната дейност от организатора на квалификационната дейност, адресирано до кандидата;
 • Приложено кратко описание на избраната квалификационна дейност – на езика на квалификационната дейност;
 • Приложена програма за квалификационната дейност – на езика на квалификационната дейност;
 • Квалификационната дейност се провежда в рамките на указания времеви период (01.04.2009г.- 30.04.2010г.);
 • Всички секции от формуляра за кандидатстване са попълнени според указанията, описани във формуляра.

II етап – Съдържателна оценка на национално ниво - кандидатурите се разглеждат и оценяват от външни за ЦРЧР оценители.

Критерии за оценка:

 • Оценка на съдържанието и продължителността на квалификационната дейност (ясна и подходяща програма, която предполага постигане на целите; реалистична и съответстваща на предвидените дейности и цели продължителност; съотносимост на избраната квалификационна дейност с професионалната ангажираност на кандидата в институцията, чийто представител е той)
 • Оценка на ползата и релевантността на квалификационната дейност (връзка между избраната квалификационна дейност и нуждите на кандидата от допълнителна квалификация; ясно описание на начина, по който ще бъдат приложени резултатите от участието в квалификационната дейност; степен на очаквано въздействие върху обучаващите се, върху институцията, върху други иституции; ясно описание на начина, по който ще бъдат разпространени информацията и опитът, придобити по време на квалификационната дейност)
 • Европейска добавена стойност (предимства на избраната квалификационна дейност в чужбина пред подобна дейност, провеждана в страната на кандидата; яснота за начина, по който квалификационната дейност ще подпомогне професионалното и личностно усъвършенстване на кандидата; яснота по отношение на това, как участието в квалификационната дейност ще допринесе за повишаване на европейското измерение в институцията, чийто служител е; кандидатът е заявил намерение да използва документа Europass мобилност) ;
 • Подготовка за участието в квалификационната дейност (езикова подготовка на кандидата, осигуряваща пълноценно включване в квалификационната дейност; предвидени допълнителни дейности за подготовка преди квалификационната дейност)
 • Оценка на кандидатурата спрямо националните приоритети за 2009г. В съответствие с националните приоритети, предимство ще бъде давано на кандидати, които са представители на организации, отговорни за различни аспекти на образованието на възрастни на местно, регионално и национално ниво.

Съобщаване на резултатите

На всички кандидати ще бъде изпратено потвърждение за регистрация на кандидатурата до 16.02.2008г.

Всички кандидати ще бъдат информирани за резултатите от селекцията до 16.03.2009г.

Резултатите от селекцията ще бъдат публикувани на Интернет страницата на ЦРЧР след приключване на оценката. Участниците, чиито кандидатури са одобрени за финансиране, ще бъдат поканени за сключване на договори.

За контакти и допълнителна информация:

Геновева Николова
GSM.: 0885 91 55 22

e-mail: gnikolova@hrdc.bg

Елена Мирчева

тел.: 02/9155022

e-mail: emircheva@hrdc.bg

Интернет страница на ЦРЧР: http://hrdc.bg

Интернет страница на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Eлектронeн каталог на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/

!!! Кандидатстването за квалификационни дейности по секторна програма „Грюндвиг” става директно към Центъра за развитие на човешките ресурси и не изисква посредничество. ЦРЧР няма установени формални взаимоотношения с организации, подпомагащи кандидатите при подаване на документите. ЦРЧР не носи отговорност при използването на услуги на такива организации за попълване на формулярите, избора на курс или други дейности, свързани с подаването на кандидатурите.


[1] Писмото (писмо, факс или сканирано копие, изпратено по e-mail, с подпис/печат на организатора) за предварителна регистрация трябва да е адресирано до кандидата и задължително трябва да носи информация за темата, периода на провеждане и продължителността на квалификационната дейност. Кандидатури с липсващо такова писмо се приемат за нелегитимни.

[2] Краткото описание на курса се получава от курсовия организатор.

[3] Програмата на курса се получава от курсовия организатор.