Обща информация за Програма „Учене през целия живот”.

С Решение No.1720/2006/EC на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г., се създава Програмата „Учене през целия живот”. Тя стартира на 01 януари 2007 г. и ще продължи до 31 декември 2013 г.
Общата цел на Програмата „Учене през целия живот” е да допринесе чрез учене през целия живот за развитието на Европейската Общност като общество, основано на знания, с устойчиво икономическо развитие, с повече и по-добри работни места и по-голяма социална кохезия, като, в същото време, осигурява по-добра защита на околната среда за бъдещите поколения. Програмата цели и обмен на знания, сътрудничество и движение между системите на образование и обучение в рамките на Общността.
Програмата „Учене през целия живот” се създава, за да отговори на процесите на модернизация и адаптация на страните членки на ЕС, по-специално в светлината на стратегическите цели от Лисабон, и да осигури добавена стойност за индивидуалния гражданин, който участва в проекти за мобилност и проекти за сътрудничество.
Структурата на Програма „Учене през целия живот” е различна от тази на програмите "Сократ", "Леонардо да Винчи", eLearning, които я предшестват. Тя е структурирана като интегрирана програма, съставена от четири секторни програми, хоризонтална програма, насочена към различни области, както и програма в подкрепа на преподавателите, изследователите, ангажираните в процеса на европейската интеграция и работещи в основни европейски институции.
Програмата „Учене през целия живот” подкрепя дейностите, инициирани от страните членки на Европейския съюз, като същевременно отразява техните отговорности относно съдържанието на образователните и обучителните системи и взима под внимание тяхната културна и езикова идентичност.
Програма „Учене през целия живот” ще продължи седем години (2007-2013). Общият бюджет на Програмата за седемгодишния период възлиза на 6 970 000 000 евро.
Подробна информация за Програма "Учене през целия живот"