Програма „Учене през целия живот" (2007-2013):

 

Програмата е наследник на програмите Сократ, Леонардо да Винчи и e-Обучение. Тяхното обединяване позволява по-добро съгласуване между различните сфери на действие, както и по-тясно свързани, по-рационални и по-ефективни методи на действие. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз приемат програмата на 15.11.2006 г. с решение № 1720.

Цели на програмата:

 • да допринесе за развитието на качествено обучение през целия живот и да насърчава високата продуктивност, изобретателността и европейското измерение в системите и практиките в тази сфера;
 • да подкрепи създаването на европейска зона за учене през целия живот;
 • да спомогне за повишаване на качеството, привлекателността и достъпа до възможностите за обучение през целия живот в държавите членки;
 • да засили приноса на обучението през целия живот за социалното единство, активното гражданство, общуването между културите, равенството на половете и личната реализация;
 • да спомогне за насърчаването на креативност, конкурентноспособност и ръст в предприемаческия дух;
 • да допринесе за засилено участие на хора от всички възрастови групи, включително нуждаещите се от специални грижи и тези в неравностойно положение, в програмата „Учене през целия живот", без значение от техния социален произход;
 • да насърчава изучаването на езици и запазването на езиковото разнообразие;

Секторни програми:

Коменски (общо училищно образование) – занимава се с образователните нужди в предучилищна и училищна възраст, до средно образование и институциите и организациите, отговарящи за това обучение;

Еразъм (висше образование) – занимава се с образователните нужди на студенти в заведения за висше и професионално образование, без значение от продължителността на курса им или квалификацията, включително за докторски степени, както и с институциите и организациите, улесняващи или грижещи се за такова обучение или подготовка;

Леонардо да Винчи (първоначално и продължаващо професионално образование и обучение) – занимава се с образователните нужди на учащи се в заведения за професионално обучение и подготовка, както и институциите и организациите, отговарящи за или улесняващи такова обучение или подготовка;

Грундвиг (образование за възрастни) – занимава се с образователните нужди във всички други форми на обучение за възрастни, както и с институциите и организациите, улесняващи или грижещи се за такова обучение;

Хоризонтални програми – 4 ключови дейности: политическо сътрудничество и иновации в областта на образованието през целия живот, езиково обучение, информационни технологии, разпространение и обмен на добри практики;

Жан Моне – подкрепя дейности, свързани с европейската интеграция. Подпрограмата има 3 ключови дейности: дейности по програмата, грантове за институции, които работят в областта на европейската интеграция и грантове за европейски институти и асоциации, работещи в областта на образованието.

Видове дейности:

 • подкрепа за мобилността на хората в обучението през целия живот;
 • двустранни и многостранни партньорства;
 • едностранни, национални или многостранни проекти, специално създадени да насърчават качество в образователните и подготвителни системи чрез международен трансфер на нововъведения;
 • многостранни проекти и мрежи;
 • наблюдение и анализ на политическите стратегии и системи в областта на обучението през целия живот и техните компоненти;
 • предоставяне на суми за поддръжка на определени операционни и административни разходи на организации, които са активни в сфера, покрита от програма „Учене през целия живот";
 • други инициативи, насочени към постигането на целите на програмата.

Кой може да участва:

 • ученици, студенти, практиканти и завършили образованието си;
 • преподаватели, инструктори и друг персонал, участващ в различни аспекти на обучението през целия живот;
 • хора, които си търсят работа;
 • институции и организации, предлагащи възможности в контекста на рамковата програма „Учене през целия живот" или в границите на подпрограмите;
 • лица и органи, отговорни за системите и политиките, засягащи всеки аспект от обучението през целия живот на местно, регионално и национално ниво;
 • предприятия, социални партньори и техните организации на всички нива, включително стопански камари;
 • органи, които предлагат насоки, съвети и информационни услуги, отнасящи се до всеки аспект от обучението през целия живот;
 • сдружения, работещи в сферата на обучението през целия живот, включително студентски, инструкторски, ученически, учителски, родителски сдружения;
 • изследователски центрове и организации, занимаващи се с теми, свързани с обучението през целия живот;
 • сдружения с нестопанска цел – доброволчески организации, неправителствени организации.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html

Национален координатор на програмата е:

Център за развитие на човешките ресурси

Адрес: ул. “Граф Игнатиев” № 15, ет. 3

София 1000

Тел.: (02) 91 550 10

Факс: (02) 91 550 49

Лице за контакт: Людмил Ковачев – Директор

E-mail: hrdc@hrdc.bg

Програма Младежта в действие (2007-2013):

Младежта в действие е наследник на програма Младеж. Нейна главна цел е да се развие сътрудничеството между младежта в Европейския съюз (ЕС) чрез предоставяне на възможности на младите хора в 31 страни участнички в програмата да участват в групови обмени и доброволческа работа, както и чрез осигуряване на подкрепа за широк диапазон от дейности и сътрудничество в сферата на младежта. Програмата се създава с решение 1719/2006 от 15 ноември 2006 г. на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

Цели на програмата:

 • спомагане развитието на активно гражданско съзнание у младите хора;
 • развитие и подпомагане на солидарност и толерантност у/сред младите хора, най-вече с цел засилване на социалната сплотеност/единство в ЕС;
 • насърчаване на взаимно разбирателство между младите хора в различните страни;
 • принос към развитието на качеството на помощните програми за младежки дейности и опита на гражданските обществени организации в областта на младежта
 • подкрепа на европейското сътрудничество в областта на младежта (вземайки предвид местните и регионални различия)

Видове дейности:

Дейност 1 – Младежта за Европа – включва младежки обмени, младежки инициативи и други дейности, свързани с мобилност и активното гражданско участие на младите хора;

Дейност 2 – Европейска доброволческа служба – насърчаване участието на младите хора в обществено полезни дейности в друга държава членка;

Дейност 3 – Младите на света – сътрудничество с партньорски страни;

Дейност 4 – Младежки работници и поддържащи дейности – осигурява подкрепа на обмени, тренинги и информационни проекти за младежки работници и проекти, характеризиращи се с иновативност и качество;

Дейност 5 – Стимулиране на политическото сътрудничество в младежката сфера – цели да осигури сътрудничество между тези, които вземат решения в младежката сфера и способстват участието на младите в демократичния живот чрез политически фокусирани събития и структурен диалог с политици.

Кой може да участва:

По програмата се финансират проекти, които не носят печалба за бенефициентите, които са млади хора, групи от млади хора и лица и организации, които са активни на европейско ниво. По програмата могат да кандидатстват млади хора между 15 и 28 годишна възраст (и при определени условия между 13 и 30).

Програмата е отворена за държавите членки на ЕС и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), страните кандидатки, страните от Западни Балкани, Швейцария, които са обект на сключен двустранни споразумения и трети страни, които са сключили споразумения за сътрудничество с ЕС в областта на младежта.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Национален координатор на програмата:

Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”

Адрес: бул. “Васил Левски” № 75

София 1040

Тел.:(02) 930 05 35, 981 75 77

Факс: (02) 981 83 60

Е-mail: youth@youthsport.bg

BG001@eurodesk.org

Лице за контакт: Иван Модев – Директор