ФИНАЛЕН ОТЧЕТ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

към ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева”

лиценз №200312103/ 3.12.2003 год.

Офис: гр. Разград ул.”Свети Климент” №102, тел./факс 084/660 876

E-mail pgeo @abv.bg , www.pevik.com

Програма «Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”

Договор BG 2004 /016-711.11. 01 — 2. 019, ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ПО ПРОГРАМА ФАР

Cool Пейчо Георгиев-Ръководител на Проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ VI-2

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД

•· Този доклад се изготвя и подписва от Лицето за контакти

•· Информацията, попълнена в доклада, трябва да отговаря на финансовата информация, представена във финансовия доклад.

•· Моля, попълнете доклада на пишеща машина или компютър (този формуляр можете да намерите на следния интернет-адрес: <посочете интернет-адреса>).

•· Разширете отделните параграфи, колкото е необходимо, за да впишете цялата информация.

•· Изпратете по едно копие от доклада на всички адреси, посочени в Специалните условия на вашия договор за безвъзмездна помощ

•· Възложителят ще откаже да приеме непълни или лошо попълнени доклади.

•· Ако изрично не е посочено друго, отговорите на всички въпроси трябва да се отнасят до периода на отчитане, посочен в т. 1.6

•· Не забравяйте да приложите към този доклад документите за прехвърляне на собственост, предвидени в член 7.3 от Общите условия.

•1. Описание

•1.1. Наименование на бенефициента по договора за безвъзмездна помощ:

ЕТ „Певик Ваян-Виктория Георгиева”

•1.2. Име и длъжност на лицето за контакти:

Пейчо Георгиев-Ръководител Проект

•1.3. Наименования на партньорите по проекта:

Няма

•1.4. Наименование на проекта:

„Ателие за малък и среден бизнес”

•1.5. Номер на договора:

BG 2004/016-711.11.01-2.019

•1.6. Начална дата и крайна дата на периода на отчитане [1]:

Начална дата:1.06.2007 год. ; Крайна дата: 30.04.2008 год.

•1.7. Целева страна (страни) или регион (региони):

Република България; Област Разград; Общини: Разград, Кубрат, Исперих

•1.8. Крайни бенефициенти и/или целеви групи [2] (ако се различават) (вкл. данни за броя на жените и мъжете):

Целевата група: безработни със средно или висше образование, потенциални предприемачи, заинтересовани от стартиране на собствен бизнес

Крайни бенефициенти: 40 безработни със средно и висше образование – 20 от Община Разград, 10 от Община Кубрат, 10 от Община Исперих.От тях – 11 мъже и 29 жени

•1.9. Държава (държави), в които се изпълняват дейностите (ако се различава от посочената по т. 1.7):

Република България

•2. Оценка на изпълнението на дейностите по проекта

•2.1. Дейности и резултати

Опишете всички дейности, съобразно Приложение 1 към договора, изпълнени след изготвянето на последния междинен доклад, ако има такъв, или през периода на отчитане

Дейности

Резултати

Дейност 1. Работно съвещание на: Водеща организация, ,Екип за управление на Проекта-Виктория Георгиева, Милена попова, Десислава Георгиева, Пейчо Георгиев за уточняване и разпределение на ангажиментите по дейностите и план-графика за действие по реализация на Проекта проведено на1.06.2007 год. в офис на Проекта , гр. Разград ,ул. „Свети Климент”№102

Протокол№1/1,06,2007 год.

Решения:-Членовете на Екипа представят ежемесечни отчети

-Разпределение на ангажиментите между членове на екипа

  • Дейност 2. Сформиране на Обществена комисия /ОК / за наблюдение и вътрешна оценка по реализация на Проекта.Изработване и приемане на Вътрешен правилник за работа на ОК. Заседание с участници: Пейчо Георгиев – ръководител на проекта

Диана Първанова – директор но ОУ”Васил Левски”-гр. Разград

Димитър Димитров-директор но ПГИ-гр. Разград

Стоян Минчев-директор на ПГХВПСС-гр. Разград

Николай Миланов – ескперт в Рио на МОН-Разград

Димитър Петров – компютърен специалист, “Електроразпределение”

Даниела Куртева- директор на ЦРД-Разград

проведено на 18.06.2007 год. в гр. Разград, ул.”Свети Климент”№102

-Протокол №1/18.06.2007 год.

-Правилник за дейността на Обществена Комисия

- График за заседанията на комисията

Дейност 3. начало на процедура за ПОДБОР И сформиране на групи за квалификационно обучение от безработни -гр.1 и гр. 2

-Заявка от ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева” от 1.06.2007 г. до ДБТ-Разград

Дейност 4. начало на процедура за Изготвяне на материали даващи визуална идентификация на Проекта

-Задание/изискване на възложителя/ от 5.06.2007 год-

-Договор за изработка от 16.06.2007 год. с „КМС ИНЖЕНЕРИНГ”ООД гр. Пломдив

Дейност 5. начало на Тръжни процедури за доставка на учебни материали

- Покани от 19.06.2007 год. с приложени:Инструкции към оферентите, Проектодоговор, изисквания на възложителя,формуляр за представяне на оферта до:

1.ЕТ”Полиграф-Неделчо Енев”-гр. Разград

2. „Полиграф Разград”ООД-гр. Разград

3. ЕТ”Маргот”- гр. Разград

4. ЕТ”Антон Пеев”- гр. Разград

5. „Денебора”ЕООД- гр. Разград

6. „ДВМ”ООД-гр. София

7. „Пингвините”ООД-гр. Стара Загора

- Получени оферти от:

1.„ДВМ”ООД -гр. София на 29.06.2008 год.

2. „Пингвините”ООД-гр. Стара Загора на 28.06.2008 год.

3. „Денебола”ЕООД-гр. Разград на 28.06.2008 год.

4. ЕТ”Маргот” гр. Разград на 29.06.2008 год.

Дейност 6. Пресконференция 1 на Водеща организация, ,Екип за управление на Проекта за: даване на публичност и гласност за целите,задачите,участниците и сроковете за реализация на Проекта проведена на 27.06.2008 год. в гр. Разград, ул. „Свети Климент”№102 от 10.30 часа.Участваха 9 журналисти.

1.Покани до медиите

2.Прессъобщение

3.Присъствен лист за участващите журналисти

4.Снимков материал

4. Публикации в местните медии

5. Рекламна дипляна

Дейност 7. Сформиране групите за квалификационното обучение в групите с безработни п- гр.1 и гр. 2. Заседание на комисия на 6.06.2007 год. в ДБТ-гр. Разград

-Заповед №111/4.06.2007 г. на Директор ДБР-Разград за състав комисия

-Регистър на информираните безработни

-Протокол№34/6.06.2007 г. от работа комисия

-Дълъг списък на безработните

-Кратък списък на безработните

-Окончателен списък на безработните

Дейност 8. избор на преподаватели за квалификационното обучение .Сключване на граждански договори с тях на 2.07.2007 год.

Съгласно решение на Обществената комисия от 6.06.2007 год.Екипа прие следните преподаватели: за Модул 1- г-н Иван Димитров ; за Модул 2- г-н Николай Йорданов ; за Модул 3 – г-жа Ивелина Кулева ; за Модул 4 – г-н Ангел Петков ; за Модул 5 - г-н Николай Йорданов; Граждански договори №…………………

Дейност 9. Месечен отчет – юни

- Отчет на Екип проекта пред Водеща организация

- Transmision Note_bg №2/13.07.2007 :Първоначална справка по Компонент 2-част 1 и 2; Месечен отчет до РО на ИА та ФАР-Разград

-Сметки за изплатени суми на Екип проекта

-платежни нареждания за внесени осигуровки

Дейност 10. начало на квалификационното обучение- гр.1 и гр. 2-2.07.2007 год.

-Договори с курсистите-20 бр.

- Входящи анкетни карти

-Заявление от бенефициентите за участие в групите

-Списък на получени от бенефициентите учебни материали

Дейност 11. Тръжна процедура по доставка на учебни материали.Доставка на първите количества.

- Заповед №РД-10/2-07.2007 год. за тръжна комисия

•- Декларации за конфиденциалност-2 бр.

•- Протокол за оценка на оферти от 2-07-2007 год.

•- Съобщения до спечелилите-2 бр.

•- Съобщения до неодобрените-2 бр.

•- Договор№1.2/6-07-2007 год. с „ДВМ” ООД гр. София

•- Договор №1.1/6.07.2007 год. с „Пингвини”ООД гр. Стара Загора

•- Приемо -предавателен протокол с „ДВМ” ООД от 13.07.2007 год.

•- Приемо-предавателен протокол с „Пингвините”ООД от 13.07.2007 год.

Дейност 12. месечен отчет - юли

- Отчет на Екип проекта пред Водеща организация

- Transmision Note_bg №8/3.08.2007 : Месечен отчет до РО на ИА та ФАР-Разград

-Сметки за изплатени суми на Екип проекта

-платежни нареждания за внесени осигуровки

Дейност 13. квалификационно обучение – гр.1 и гр. 2

-По учебния план съгласно графика на учебния процес

-Разработка на бизнес -планове-20 бр.

-протоколи от консултантска дейност

  • Дейност 14. Заседание на Обществената комисия с участници:

Пейчо Георгиев – ръководител на проекта

Диана Първанова – директор но ОУ”Васил Левски”-гр. Разград

Димитър Димитров-директор но ПГИ-гр. Разград

Стоян Минчев-директор на ПГХВПСС-гр. Разград

Николай Миланов – ескперт в Рио на МОН-Разград

Димитър Петров – компютърен специалист, “Електроразпределение”

Даниела Куртева- директор на ЦРД-Разград

проведено на 6.08.2007 год. в гр. Разград, ул.”Свети Климент”№102

Протокол №2/6.08.2007 год.

  • Дейност 15. Начало на тръжни процедури по Доставка на необходимото обзавеждане и оборудване

- Покани от 28.08.2007 год. с приложени:Инструкции към оферентите, Проектодоговор, изисквания на възложителя,формуляр за представяне на оферта до:

1.„НИКИ2001″ЕООД-гр. Разград

2. ЕТ”Антон Пеев” гр. Разград

3. „Климагруп”ЕООД- гр. Разград

4. „Маргот”ЕООД-гр. Разград

5.”Денебола”ЕООД-гр. Разград

6. ЕТ”Дани-Драгомир Димитров”-гр. Разград

7. ДВМ-София” ООД-гр. София

  • Дейност 16. Доставка на уеб-сайта

-Приемо-предавателен протокол

-фактура за разплащане

Дейност 17. месечен отчет - август

- Отчет на Екип проекта пред Водеща организация

- Transmision Note_bg №9/3.09.2007 : Месечен отчет до РО на ИА та ФАР-Разград

-Сметки за изплатени суми на Екип проекта

-платежни нареждания за внесени осигуровки

Дейност 18. Тръжни процедури и Доставка на необходимото обзавеждане и оборудване

- Получени оферти от:

1″.НИКИ2001″ЕООД-гр. Разград на 14.09.2007 год.

2.ДВМ-София”ООД-гр. София на 14.09.2007 год.

- Заповед №РД-13/19-09.2007 год. за тръжна комисия

•- Декларации за конфиденциалност-5 бр.

•- Протокол за оценка на оферти от 19-09-2007 год.

•- <span st2008-05-13