Представяне на проект "Виртуален Бизнес Инкубатор"

clip_image002clip_image004

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

към ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева”

лиценз №200312103/ 3.12.2003 год.

Офис: гр. Разград ул.”Свети Климент” №102, тел./факс 084/660 876

E-mail pgeo @abv.bg , www. malkafirma.com

Услуга: ”Виртуален бизнес инкубатор”, Програма АУПТ – ІІІ цикъл

Проект: №708 034 090 7008

България вече е член на Европейския съюз! До това се стигна нито бързо, нито лесно! По време на целия предприсъединителен период действаха инструменти които подпомагаха процеса.Такива са Програмите ФАР, ИСПА, САПАРД, АУПТ и т.н.

АУПТ е подкомпонент на проект “Социални инвестиции и насърчаване на заетостта” (СИНЗ), компонент „Българска инициатива за активна политика на пазара на труда” (БИАППТ).

Като подкомпонент на СИНЗ, програмата АУПТ се обръща към бедността и трайната безработица, която е постоянна в отделни региони и концентрирана главно сред бедните и определени малцинствени групи от населението, ощетени по редица показатели, като изолираност, ограничен достъп до пазара и основни услуги, ниска заетост. АУПТ помагат за създаване на необходимия човешки капитал и подобряват мобилността на работната сила. Това е инвестиция в икономическото развитие, което е предпоставка за създаване на трудова заетост.

Основната цел на програмата е да подпомогне реинтеграцията на безработните на пазара на труда, да повиши общата производителност и да намали броя на хората, нуждаещи се от социални помощи. Очаква се АУПТ да допринесат за увеличаване на доходите, квалификацията и дълготрайната заетост.

Непосредствените цели на програма АУПТ са:

- да мотивира и насърчи безработните лица за трудова реализация, включително – развивайки и собствен бизнес

- да подобри достъпа на безработните до пазара на труда и да насърчи мобилността на работната сила

- да допринесе за социално приобщаване и осигуряване на заетост на дълготрайно безработните

- да повиши конкурентноспособността на безработните чрез квалификация и формиране на трудови навици

- да съдейства за развитието на партньорство при изпълнението на програмата

- да насърчи частния бизнес и гражданските сдружения към активно участие в мерките по преодоляване на бедността и безработицата в страната

ЕТ”Певик Ваян- Виктория Георгиева” – гр. Разград като лицензиран Център за професионално обучение е участник и в трите цикъла по програма АУПТ с разработени и одобрени проекти. Последният от тях е : „Виртуален бизнесинкубатор”. Това е проект за услуга насочена към безработни имащи желание да се занимават със самостоятелна стопанска дейност, както и към фирми стартиращи свой бизнес.

І. Услугите, които се предоставят от “Виртуалния бизнес инкубатор” по програмата АУПТ са:

А/ Обучителни семинари по:

- бизнес планиране

- начален курс по предприемачество и усвояване на различни умения – от разпознаване на възможности/ниши за бизнеса, през основаването му, до постигането на икономическа самостоятелност и устойчивост

Б/ Консултантски услуги:

- стъпки за регистриране и узаконяване на бизнес

- различни форми на регистрация

- внедряване на добри практики

- системи за управление на качеството

- деловодство и делова кореспонденция

- водене на преговори

- цени и ценообразуване

- достъп до технологии

- достъп до финансиране от фондове за развитие на МСП и донорски програми

В/ Експертни услуги и техническа помощ:

- извършва правни услуги

- финансови услуги

- счетоводни услуги

- данъчни услуги

- осъществява връзки с обществеността

- съдейства за реклама, маркетинг и продажби, човешки ресурси

Г/ Посреднически услуги:

- търсене на източници на финансиране

- насочване към програми и схеми за микрокредитиране и външно финансиране

- контакти с медии, със специализирани регионални и местни институции, в това число с микро-финансиращи организации, бизнес асоциации, администрации и органи на местна власт и самоуправление

Д/ Административни / секретарски услуги;

§ Ползване на офиса на виртуалния инкубатор:

- Интернет, телефон, факс, копирна машина, мултимедия и други.

- помещения за срещи, изложбена площ, офис оборудване от бенефициентите;

Е/ Други:

- Индивидуални консултации относно стартиране на собствен бизнес

- Индивидуални консултации относно съществуване на пазарни ниши

ІІ. Бенефициенти по Проекта са:

Потенциалните бенефициенти са 25 безработни които имат желание и идея за стартиране на собствен бизнес, без значение дали са мъже или жени. Минималното им образование трябва да е средно .Подбора им ще става по утвърдената от ДБТ процедура като се спазват и горните условия. Бенефециенти са и 5 малки предприятия които са започнали дейност в последните 24 месеца преди момента на подбора ще разкрият до 3 месеца от началото на ползване на услугата по минимум 1 работно място което ще поддържат поне до края на проекта.

ІІІ. Планирана ефективност -.

- 4 броя или 15% от обслужените 25 лица ще са започнали собствен бизнес

- 4 броя или 70% от обслужените 5 предприятия ще са функциониращи в края на срока на договора

ІV. На базата на натрупания опит пред годините в провеждането на квалификационно обучение , разработката и реализация на Проекти Център за професионално обучение към ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева”-гр. Разград се утвърди като ценен помощник и партньор на бизнеса в Областта. България се намира на нов етап в своето развитие. За голямо съжаление съм констатирал, че бизнеса знае много малко за възможностите които му предлагат Еврофондовете. За всички които проявяват интерес могат да посетят „Виртуалния бизнесинкубатор” към ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева”-гр. Разград където могат да разберат следното:

· В консултантския отдел работят високо квалифицирани , млади и образовании специалисти.

· Консултантите имат опит в частния сектор. Ние се ориентираме предимно към потребностите и проблемите на МСП и начинаещи предприемачи.

· ЦПО към ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева”- е част от националната мрежа за професионално обучение и насърчаване на заетостта – ние непрекъснато обменяме опит с нашите партньори в страната . Така можем да Ви предложим бърза и компетентна помощ при решаването на Вашите специфични проблеми.

· Ние разполагаме с бърз достъп до актуална информация. Благодарение на нашата добра мрежа от партньори в страната можем бързо и лесно да намерим нужната Ви информация.

Предлагаме на начинаещи, малки и средни предприемачи следния пакет от услуги:

Комплексна помощ при стартиране на собствен бизнес:

 • Изготвяне на бизнес планове
 • Маркетингови анализи, планове и стратегии
 • Курсове за начинаещи предприемачи
 • Управление на персонала

Комплексна помощ за успешно развитие на собствен бизнес:

 • Специализирани семинари за малките и средни предприятия
 • Работни семинари и срещи по проблемите на малките и средни предприятия
 • Консултации по конкретни проблеми и проекти

Работа по национални и международни проекти в областта на:

 • Професионално обучение и насърчаване на заетост
 • Социално предприемачество
 • Институционално укрепване
 • Малки и средни предприятия
 • Учене през целия живот

За фирми: Виртуалния бизнесинкубатор” към ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева”-гр. Разград предлага и “Изнесено обучение”, при което съответният курс се организира в удобно за възложителя време и място.

Темите по които даваме ИНФОРМАЦИЯ са свързани с различни публични фондове и финансиращи програми на територията на страната ни, а именно информация относно:

 • предприсъединителните фондове на Европейския съюз;
 • Оперативни програми към Структурните фондове на ЕС
 • различни програми на Българското правителство и Държавни институции, управляващи европейски фондове и програми у нас;
 • донорски програми;
 • кредитни институции – банки и банкови институции;

clip_image006clip_image008clip_image010clip_image012clip_image014clip_image016clip_image018clip_image020 Пейчо Георгиев-Директор на ЦПО и консултант към «ВБИ»