План за обучение – Сервитьор/барман

УЧЕБЕН ПЛАН

За обучение по рамкова програма Б

Наименование на професионалното направление и код: "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг",  код -811

Наименование на професията и код: "Сервитьор – барман", 811080

Наименование на специалността, код и степен на професионална

квалификация:

"Обслужване на заведения в общественото хранене", 8110801,

II-ра степен

Срок на обучение: 4 месеца

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 260

Брой часове по практика: 400

Форма на обучение: дневна

Организационна форма: квалификационен курс

 

 

 

 

 

Гр. Разград, 2003 г.

 

I.     Професионална     квалификационна     характеристика     на професията "Сервитьор – барман"

След    завършване    на    професионалното    обучение    по    професията, обучаваният трябва

1. Да знае:

      Хранителните продукти използвани в приготовлението на храни и
напитки;

      Да организира работата в заведението;

      Технологиите за приготвяне на кулинарните изделия;

      Да сервира и отсервира различни ястия, напитки;

      Да предлага, приготвя и сервира смесени напитки /коктейли/;

      Изискванията за санитарно-хигиенен контрол и да работи безопасно с
технологичното оборудване на заведението.

2. Да може:

 

      Да работи със средствата на обслужване /прибори, съдове, покривки,
салфетки/;

      Да разпознава ястията и напитките;

      Да   сервира   специализираните   ястия   и   напитки   в   заведенията   за
хранене;

      Да посреща, настанява и изпраща гостите;

      Да извършва разплащане с гостите;

      Да познава изискванията за обзавеждане на бара;

      Да организира обслужването в заведенията;

      Да разпознава напитките и коктейлите;

Да приготвя и сервира безалкохолни и алкохолни смесени напитки,коктейли;

      Да развива комуникативните си умения;

      Да спазва ТБ и П ПО.

II. Разпределение на предмети и часове

 

Учебен план за "Сервитьор – барман"

 

Наименование на предметите

Брой часове

А.

Теория

 

I.

Модул – 1.

Сервиране

88

II.

Асортимент на кулинарната продукция

18

III.

Отчетност в заведенията за хранене

10

IV.

Материалознание на хранителните продукти

18

V.

Професионална етика и психология

10

VI.

Технологично обзавеждане на заведения за хранене

6

VII.

Хигиена на храненето

6

VIII

 

Основи на икономиката на труда и производството

6

IX.

ТБ и ППО

6

Х.

Професионална терминология на чужд език

20

XI.

Модул – II.

Барманство

 

88

 

Всичко:

276

 

 

 

Б.

 

Практика

 

 

I.

Сервиране /МОДУЛ I/

184

II.

Барманство /МОДУЛ 2/

200

 

Всичко:

384

 

Общо    теория и практика:

660