План за обучение – Готвач

П Р О Г Р А М А “Б”

 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

 

ПРФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

Ÿ ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЕРИНГ, КОД 811

 

 

ПРОФЕСИЯ:

Ÿ ГОТВАЧ, КОД 811070

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ:

Ÿ ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ  ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ, КОД 8110701

 

 

РАЗГРАД , 2008 ГОДИНА

 

 

I.         ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програма “Б” е разработена на основание , чл. 10, ал.3, т.6 на Закона за професионално образование и обучение.

С тази програма се определят условията и реда за придобиване на начално професионално обучение с втора степен на професионална квалификация за професия  ГОТВАЧ, код 811070.

Програма “Б” е предназначена за придобиване на професионална квалификация по професия за обучение на лица навършили 16 години.

 

II.       ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ:

Ÿ завършен клас от основното образование;

Ÿ завършено основно образование;

Ÿ завършен клас от средното образование;

Ÿ завършено средно образование.

 

III.      ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Ÿ Форма на обучение – присъствена;

Ÿ Организационна форма – квалификационен курс;

Ÿ Срок на обучение – в зависимост от заявката на Възложителя или плана на обучение;

Ÿ Брой на обучаваните лица – определя се от обучаващата институция на

 Възложителя;

Ÿ Завършване на професионалното обучение – полагане на държавни изпити, съгласно член 34 – 37 от ЗПОО  по теория и практика. Организацията и съдържанието на изпитите за придобиване на степен за професионална квалификация са съгласно чл. 34 от ЗПОО. Изискванията към  комисията за провеждане на изпитите за придобиване на степен са определени  в чл. 35 на ЗПОО .

Ÿ Удостоверяване на професионалното обучение – Свидетелство за професионална квалификация

 

IV.      СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

 

Лицата обучавани по програма Б за професия ГОТВАЧ, специалност  ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ трябва:

 

Да знаят:

-          Видовете хранителни продукти

-          Основните промени, настъпващи при съхранение и преработка на хранителните продукти

-          Същността на технологичните  процеси при приготвяне на ястията

-          Технология за приготвяне на различните групи ястия и десерти

-          Качествени показатели на суровини, полуфабрикати и готови ястия

 

 

Да могат да:

-          Извършват предварителна подготовка на хранителните продукти

-          Извършват топлинна обработка на хранителните продукти

-          Приготвят предястия

-          Приготвят супи

-          Приготвят ястия с преобладаваща топлинна обработка варене

-          Приготвят ястия с преобладаваща топлинна обработка печене

-          Приготвят ястия с преобладаваща топлинна обработка пържене

-          Приготвят ястия с преобладаваща топлинна обработка задушаване

-          Приготвят десерти, предвидени в учебната програма

-          Заменят целесъобразно хранителните продукти в ястията

-          Боравят рационално и безопасно с използваните машини, съоръжения и инвентар

V.       УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ВТОРА СТЕПЕН НА  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА

ПРОФЕСИЯ: 811070 “ГОТВАЧ” , СПЕЦИАЛНОСТ “ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”

 

Наименование на модулите

Брой часове

От тях:

теория

От тях:

практика

 

 

Обща задължителна професионална подготовка

195

 

95

 

100

 

1.

Здравословни и безопасни условия на труд и хранително законодателство

 

 

25

 

 

16

 

 

9

2.

Комуникативни умения, икономически и правни знания

 

20

 

10

 

10

3.

Чужд език за професията

90

45

45

4.

Компютърна грамотност

60

24

36

 

 

Отраслова задължителна професионална подготовка

135

 

112

 

23

 

5.

Материалознание на хранителните продукти

25

 

20

5

6.

Микробиология

20

20

 

7.

Хигиена на храненето

30

22

8

8.

Технологично обзавеждане на заведенията за хранене

60

50

10

 

 

 

Специфична за професията задължителна професионална подготовка

390

 

 

100

 

 

290

 

 

9.

Технология на кулинарната продукция

330

100

230

10.

Производствена практика

60

 

60

 

Общ брой часове за професията:

660

283

377