План за обучение – химик-оператор

УЧЕБЕН      ПЛАН

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА “Б”

 

 

професионално направление:

  химични продукти и технологии ,              код: 524

професия :      химик-оператор                код :524060

специалност:  Технология на фармацевтични и

 парфюмерийно-козметични  продукти ,   код :5240610

степен на професионална квалификация:   втора

 

 

Прием: образование:            основно

Срок на обучение:                   4   мес.

Общ брой часове:                     660 часа

Брой часове по теория:           320  часа

Брой часове по практика:       340 часа

Форма на обучение :               дневна

Организационна форма: квалификационен курс

 

Разград-2004 год.

 

 

 

І.ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният трябва:

·        -да знае :                                     - да може :

Особеностите на фармацевтичните и парфюмерийно-козметичните продукти.

 

Регулиране параметрите на процесите,

 

Теоретичните основи, същността и характеристиките на типовете  химико-технологични процеси.

 

Избиране режими за обработка,

Работа с технологичното оборудване,

Параметрите на технологичните режими и начините за отстраняване на отклоненията им.

 

Работа със съоръженията, контролните и регулиращите прибори.

Основните качествени показатели на суровините, материалите и готовата продукция.

 

Обслужване на машини съоръжения и инсталации.

Основни изискания за безопасна експлоатация на оборудването

Правилно и безопасно обслужване на технологичното оборудване и спазване на здравословни и безопасни условия на труд/ЗБУТ/

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ

 

 

по ред

Наименование на дисциплините

Общ бр.часове

теория

практика

 

І. Теория

660

320

340

1

Адаптация и мотивация

10

10

-

2

Икономика

15

15

-

3

Обща химия

20

15

5

4

Технология на специалността

6160

160

200

5

Процеси,апарати и контролно-измервателни уреди

85

60

25

6

Аналитична химия

40

20

20

7

Безопасни условия на труд,санитарно- хигиенни изисквания, пожарно-аварийна безопасност

50

40

10

 

II. Практика

 

 

 

2

Производствена практика

80

-

80

 

ІІІ. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.        Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията (специалността).

2.        Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията.

3.         Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

4.        Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:

·          свидетелство за професионална квалификация;

·          свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност.