План за обучение – сътрудник социални дейности

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА "Е"

(съгласно чл. 10 от ЗПОО)

 

 

Наименование и код на професионалното направление и код

762 Социални дейности

Наименование и код на професия

762020 Сътрудник социални дейности

 

Наименование и код на специалността, код и степен на професионална квалификация:

7620201 Социална работа с деца и семейства в риск - трета степен на професионална квалификация

 

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 1110 часа

БРОЙ ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 366 часа

БРОЙ ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 744 часа

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ:

завършен клас от средното образование или средно образование

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА:  КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС

 

Гр. Разград-2008 год.

 

 

 

І. Професионално-квалификационна характеристика на професията “Социален работник”

След завършване на обучението по специалността “Социални услуги на деца и семейства в риск” обучаваният трябва:

 

Да знае:

  • Правата и задълженията на социалния работник

  • Основите на социалната работа
  • Специфичните особености на децата и семействата в риск
  • Методите на социална работа
  • Техниките за извършване на социална анкета
  • Разпознава и  решава конфликти в семейството

  • да познава системата за здравно, психологическо и социално подпомагане на деца и семейства в риск

 

Да може:

·        Прилага техники на общуване с различни категории деца и семейства в риск

·        Да извършва консултации на деца и семейства в риск

·        Да прилага техники за преодоляване на професионалния стрес

 

 

ІІ. Организация на учебния процес

·        Форма на обучение: дневна, задочна, вечерна, съботно-неделна, дистанционна

·        Структура на програмата

-        Обща задължителна професионална подготовка – Модул І

-        Отраслова задължителна професионална подготовка- Модул ІІ

-        Специфична за професията задължителна професионална подготовка – Модул ІІІ

-        Производствена практика – Модул ІV

-        Свободноизбираема подготовка- Модул V

●Организация на учебното време – по модули

●Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията “Социален работник”

●Оценяване на резултатите от обучението:

-        чрез текущи и периодични проверки;

-        чрез изпити за придобиване на професионална квалификация

●Завършване на професионалното обучение – полагане на изпит по теория и практика

●Удостоверяване на професионалното обучение- Свидетелство за професионална квалификация по образец, съгласно ЗПОО

 

 

ІІІ. Учебен план

 

Наименование на модулите

Общ брой часове

Теория

Практика

І

Обща задължителна професионална подготовка

 

184

76

108

1.

Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

12

8

4

2.

Трудово-правни и икономически знания

22

16

6

3.

Мотивация за труд и предприемачество

18

6

12

4.

Делово общуване и организация на работното време и работното място

36

6

30

5.

Чужд език

60

30

30

6.

Работа с компютър

36

10

26

ІІ

Отраслова задължителна професионална подготовка

 

210

116

94

1.

Модели и технологии на социалната работа

40

20

20

2.

Социална медицина и социална рехабилитация

30

20

10

3

Организация на свободното време

30

16

14

4

Социален мениджмънт

40

18

22

5

Законодателство в областта на социалните услуги

30

24

6

6

Морално – етични аспекти в работата на социалния работник.

40

18

22

ІІІ. 

Специфична задължителна професионална подготовка

 

276

114

162

1.

 Етапи в развитието на личността

54

24

30

2.

Социална педагогика

54

24

30

3.

Семейно консултиране

48

18

30

4.

Социално консултиране.

120

48

72

ІV

Производствена практика

320

 

320

 

ОБЩО І + ІІ + ІІІ + ІV

990

306

684

V

Свободно избираема подготовка

 

 

 

1.

 Палиативни грижи в социалната защита

60

30

30

2

Социална работа с хора в неравностойно социално положение.

60

30

30

 

ОБЩО І + ІІ +ІІІ+ІV+V

1110

366

744