План за обучение – оператор на компютри

УЧЕБЕН      ПЛАН

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА “A

Наименование на професионалното направление и код:стопанско управление и администрация, код 345

Наименование на професията и код:оператор на компютри, код 345100

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация:

 текстообработване, код 3451001, първа степен на професионална квалификация

 

 

Прием: образование:основно/ 

Срок наобучение: 2     месеца.

Общ брой часове:             300 .часа

Брой часове по теория:     100  часа

Брой часове по практика 200 часа

Форма на обучение:дневна

Организационна форма: квалификационен курс

 

гр.  Разград   2003г.

 

 

І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният трябва:

·        да знае

-   да знае правилата за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана; да познава предназначението и функционалните възможности на компютърната система; да познава задачите и функциите на операционните системи; да познава правилата за защита от компютърни вируси; да познава предназначението, основните функции и възможности на текстообработващи програми, на програми за компютърна графика, електронни таблици и бази данни; да знае начините за търсене на информация в Web пространството и Internet.

-   да може

-  да може да работи самостоятелно с клавиатура, мишка, принтер и устройствата за работа със сменяеми носители на данни/дискети, CD/, да използва средствата на операционните системи за организация и управление на файлова система; открива и отстранява компютърни вируси с помощта на антивирусни програми; да ползва успешно приложни програмни продукти за текстообработка и бизнес-кореспонденция на кирилица и латиница, компютърен машинопис и електронна поща, да работи с електронни таблици/създава таблици, диаграми, графики/; използва основните възможности на системата за управление на бази от данни за решаване на конкретен проблем; да може да работи с електронна поща и използва възможностите за комуникация в реално време чрез Internet; да работи успешно в екип.

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ

В таблица се записват изучаваните учебни предмети (теория и практика) и брой часове.

 

 

 

Общ

Брой

Брой

по

Наименование на модулите

брой

часове

часове

ред

 

часове

теория

прак-

 

)

 

 

тика

1

2

3

4

5

1.

Информатика

100

45

55

2.

Текстообработка

140

35

105

3.

Електронни таблици. База данни.

60

20

40

ВСИЧКО

300

100

200

 

ІІІ. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.        Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията (специалността).

2.        Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията.

3.         Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

4.        Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:

·          свидетелство за професионална квалификация;

·          сведетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност.