План за обучение – оперативен счетоводител

УЧЕБЕН ПЛАН

 

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА  Е

(съгласно чл. 10 от ЗППО)

 

Наименование

на професионалното направление:         Счетоводство и данъци

Код: 344

Наименование на професията:                Оперативен счетоводител

Код: 344010

Наименование на специалността:           Оперативно счетоводство

Код: 3440101

Степен на ПК:                                               трета

 

Входящо образователно равнище:         средно образование

                                                              

Общ брой часове:                                       1245 часа

Брой часове по теория:                           533 часа

Брой часове по практика:                        712 часа

Форма на обучение:                                               Дневнa, вечерна, задочна,

индивидуална, дистанционна

Организационна форма:               Квалификационен курс

 

 

гр. Разград -2008 год.

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

                  Рамкова програма  “Е”  е разработена на основание чл.10, ал. 3  от ЗПОО и в съответствие с ДОИ за професията.

           

  1. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

 

     Програмата регламентира условията и реда за придобиване на трета степен на професионална квалификация, за лица над 16 години в съответствие със:

        Закона за професионалното образование и обучение.

        Наредбата за държавното образователно изискване за придобиване на   квалификация по професия „Оперативен счетоводител", специалност  „Оперативно счетоводство”.

 

  1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

                  Програмата е предназначена за професионално обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно чл.9 от ЗПОО по професия " Оперативен счетоводител ", специалност  „ Оперативно счетоводство”.

 

  1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

1)     Минимална възраст –  навършени 16 год.

2)     Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав, да упражнява професията " Оперативен счетоводител ", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

3)     Входящо образователно равнище – средно образование

 

 

  1. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

    Професионалното развитие на счетоводителя изисква непрекъснато повишаване на неговите знания. Това се налага, както от стремежа му за растеж в йерархията, така  и от промените в законовата и нормативна уредба, свързани с хармонизиране на българското с европейското законодателство и прилагане на МСС.

След придобиване на трета степен на професионална квалификация, обучавания може да продължи обучението си по други икономически специалности, напр. „Фирмен мениджмънт” или да се специализира в някоя от професиите от професионално направление „Счетоводство и данъци”.

 

  1.      ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

            Описана е в тематичния план на програмата на Центъра.

 

 VII.      ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

                   Дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна, съботно-неделна.

 

 

VIII.      ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

                  Квалификационен курс.

 

 

IX.          ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 

        След завършване на професионалното обучение  по специалността , обучаваният трябва:

 

           Да знае и може да прилага:

 

1.      Нормативната уредба на счетоводството;

2.      Теоретичните основи на счетоводството;

3.      Класификацията на счетоводните сметки;

4.      Дейността на предприятието и неговите вътрешни актова;

5.      Видове счетоводни документи;

6.      Дейността на предприятието и неговите вътрешни актова;

7.      Стратегоческият мениджмънт на предприятието;

8.      Организационно-управленческата структура на предприятието;

9.      Нормативна уредба, регламентираща счетоводната дейност;

10.                Счетоводна терминология;

11.                Видове счетоводни документи;

12.                Правила за обработване, сортиране, съхранение на документацията

13.                Правила за обработване, сортиране, съхранение на статистическата     информация и форми;

14.                Процеса на документооборота;

15.                Счетоводните операции, механизмите и технологията за тяхното съществуване;

16.                 Информационни технологии и програмните продукти, използвани в счетоводството;

17.                 Видове финансово-счетоводен контрол в предприятието;

18.                 Данъчно облагане;

19.                Социално и здравно осигуряване;

20.                Финансовият и данъчният контрол;

21.                Документацията необходима за отпускане на кредит;

22.                Документите необходими за извършване на разплащанията по банков път;

23.                Приходите и разходите от дейността на предприятието;

24.                Видове техника, с която се работи в предприятието и правилата за работа с нея;

25.              Здравословни и безопасниусловия на труд при извършване на трудовата дейност;

26.              Условия и документи при кандидатстване и назначаване на работа;

27.              Правилата и изискванията свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивка;

28.              Правила и особености при създаванетонна професионални контакти;

29.              Правила за осъществяване на деловата кореспонденция;

30.              Осъществяване на комуникация на чужд език и за разчитане на първични счетоводни документи;

 

  Да е придобил умения за :

 

1.     Прлагане на нормативната уредба, регламинтираща счетоводната дейност;

2.     Набавяне, обработване и използване на счетоводната информация;

3.     Разчитане на счетоводните документи;

4.     Законосъобразно и правилно водене на документацията;

5.     Правилно обработване, сортиране, класиране и съхранение на  документацията;

6.     Правилно обработване, сортиране и съхранение на статистическата информация  и форми;

7.     Прилагане на механизмите и технологията за осчетоводяване на стопанските операции;

8.     Изготвяне на протоколи, сведения и доклади;

9.     Изготвяне финансово – счетоводни справки.

10.  Попълване на унифицирани, стандартни форми и документи;

11.  Начисляване на социални и здравни осигуровки;

12.  Опазване на имуществото на предприятието;

13.  Спазване на трудовата и финансова дисциплина;

14.  Подготовка на документи за кандидатстване за работа;

15.  Работа с офис – техника и ползване на предпазни средства при работа с нея;

16.  Работа с персонален компютър;

17.  Прилагане на новите програмни продукти, информационни технологии и системи в счетоводнана дейност; 

18.  Организиране на работното време;

19.  Организиране на работното място;

20.  Поддържа ред и чистота на работното си място;

21.  Консултиране и общуване с колеги – работа в екип;

22.  Обобщаване, анализиране и оценяване изпълнението на собствената работа;

23.  Осъществяване на комуникация на чужд език;

24.  Разчитане на документи на чужд език;  

25.   Да изготвя финансово-счетоводни справки.

26.  Да начислява социални и здравни осигуровки

27.  Съставят годишните счетоводни отчети – оборотна ведомост, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, собствения капитал и др.

 

 

X.           ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

 

  Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.

 

 

XI.          УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

            Свидетелство за професионална квалификация – удостоверява завършеното професионално обучение с придобиване степен на професионална квалификация.

            Удостоверение за професионално обучение – издава се на обучавани, които не са положили държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

 

 

 УЧЕБЕН ПЛАН

N.

Наименование на модулите

ОБЩО

Теория

Практика

А.

ОБЩО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

191

85

106

А.1

Здравословни и безопасни условия на труда.

6

 4

 2

А.2

Основи на пазарната икономика

13

10

3

А.3

Пари, банки, парична политика

20

14

6

А.4

Обща теория на сатистиката

50

20

30

А.5

Управление на човешките  ресурси

 22

 10

 12

А.6

Общи правила на трудово- правното законодателство.

 10

 7

 3

А.7

Езиково обучение.

70

20

50

Б.

ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

 

340

 

174

 

166

Б.1

 Стопански анализ на предприятието

44

19

25

Б.2

 Управление на финансите на предприятието (финансов       мениджмънт )

36

16

20

Б.3

 Управление на инвестициите на предприятието

80

40

40

Б.4

 Кредитиране и кредитен анализ

36

21

  15

Б.5

 Валутен и митнически режим

38

28

10

Б.6

 Финансова и данъчна система

30

18

12

Б.7

 Бизнес планиране

76

32

44

В.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

 

684

 

274

 

410

В.1

 Обща теория на счетоводство

120

48

72

В.2

 Счетоводство на фирма

150

60

90

В.3

 Счетоводство на търговско предприятие

33

15

18

В.4

 Банково счетоводство

36

12

24

В.5

 Бюджетно счетоводство

18

12

6

В.7

 Застрахователно счетоводство

32

13

19

В.8

 Осигурително счетоводство

39

16

23

В.9

 Счетоводство на селскостопанско  предприятие

35

12

23

В.10

Счетоводство на отрасъл туризъм

22

10

12

В.11

 Счетоводни отчети

21

8

13

В.12

Отчитане на външно – търговски сделки

30

10

20

В.13

Счетоводни стандарти

18

8

10

В.14

Документационна систем

20

10

10

В.15

Работа с персонален компютър

60

20

40

В.16

Компютърно счетоводство

50

20

30

Г.

 Производствена практика

30

-

30

 

ВСИЧКО ( А + Б + В + Г ) :

1245

533

712