План за обучение – Озеленяване и цветарство

Учебен      план

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА “А”

(записва рамковата програма, съгласно чл. 10 от ЗПОО)

Наименование на професионалното направление и код:Озеленяване и цветарство, код 622

Наименование на професията и код:работник в озеленяването, код 622030

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация:

 Озеленяване и цветарство, код 6220301, първа степен на професионална квалификация

 

Прием: образование:ІV клас или курс по ограмотяване

Общ брой часове:             300 .часа

Брой часове по теория:     128  часа

Брой часове по практика  :172 часа

Форма на обучение:дневна

Организационна форма: квалификационен курс

 

гр.  Разград   2008г.

 

 

І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

 

След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният трябва:

 

·        да знае

 

 

·        Нормативни актове и уредби за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна и аварийна безопасност.

·        Техниките на предотвратяване на пожари и аварии

·        Да оказва долекарска помощ на пострадал

·        Нормативните изисквания на длъжността

·        Различните видове растения, използвани в парковото строителство и факторите на околната среда, които влияят върху тях

·        Устройството на различните видове машини и технологията на безопасна работа с тях

·        Изискванията за време, място и начини за засаждане, пикиране, разсаждане, подреждане, пресаждане, пензиране, колтучене, резитба, подхранване, поливане

·        Методите за борба с болести и неприятели

·        Посевните норми

Композиционните принципи и стилове при изграждане на парка, начини на озеленяване

 

 

 

·         и  може

 

Ø   Да извършва агро-техническа подготовка на площите за озеленяване

Ø   Да работи с инструменти, пособия и машини за обработка на почвата и за поддържане на тревните площи

Ø   Да поддържа използваните инструменти, пособия и машини за обработка на почвата и за поддържане на тревните площи

Ø   Да спазва изискванията по техника на безопасност

Ø   Да подготвя почвени смеси

Ø   Да отделя грудките, стъблените повлекла и столони, издънките

Ø   Да подготвя материала за засаждане в паркове и градини

Ø   Да полага грижи след засаждане

Ø   Да подготвя площите за сеитба

Ø   Да полага грижи след сеитба

Ø   Да затревява и поддържа тревните площи

Ø   Да оформя градините и парковете (

Ø  

 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ

В таблица се записват изучаваните учебни предмети (теория и практика) и брой часове

 

№ по ред

Наименование на учебните предмети

Общо часове

Общо

теория

практика

А.

Обща професионална подготовка

16

16

-

І.

Адаптация и мотивация на безработните лица за обучение и последващо търсене на работа

8

8

-

ІІ.

Охрана на труда и противопожарна охрана

8

8

-

Б.

Отраслово задължителна подготовка

52

29

23

І.

Въведение в производството на декоративни растения

4

4

-

ІІ.

Основни характеристики на растенията спрямо околната среда

16

7

9

ІІІ.

Производствени стопанства за декоративни храсти и тревисти растения

32

18

14

В.

Специфична професионална подготовка

232

83

149

І.

Размножаване на декоративните храсти, цветята и тревистите растения

64

11

53

ІІ.

Отглеждане на декоративни храсти, цветя и тревисти растения при оранжерийни условия

24

20

4

ІІІ.

Отглеждане на декоративни храсти, цветя и тревисти растения на открито

35

15

20

ІІІ.

Парково строителство

90

30

60

ІV.

Механизация в парковото строителство

19

7

12

 

ВСИЧКО А+Б+В

300

128

172

.