План за обучение – хлебар/сладкар

УЧЕБЕН      ПЛАН

 

Наименование на професионалното направление и код:Производство на храни и напитки, код 541

Наименование на професията и код:хлебар-сладкар, код 541030

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация:

 Производство на сладкарски изделия, код 5410302, втора степен на професионална квалификация

Прием: образование:основно/

Срок на обучение   4            месеца.

Общ брой часове:             660 .часа

Брой часове по теория:     260  часа

Брой часове по практика  :400 часа

Форма на обучение:дневна/вечерна

Организационна форма: квалификационен курс

 

гр.  Разград   2003г.

 

 

I. Професионална квалификационна характеристика на професията – Сладкар

Модул 1 "Помощник – сладкар"

След завършване на този модул, обучаваният трябва

1.  Да знае:

      Хранителните продукти използвани в приготовлението на сладкарски изделия
Техника в приготвянето на сладкарски изделия;

      Технологиите за приготвяне на сладкарски изделия;

      Изискванията за санитарно-хигиенен контрол и да работи безопасно с технологичното оборудване на заведението.

2.   Да може:

      Да   работи   безопасно   с      машините   и   съоръженията   за   предварителна преработка на  продукти;

      Да    извършва    подготвителни    операции,    свързани    с    преработката    на хранителните продукти в сладкарските изделия;

      Да приема и съхранява хранителните продукти;

      Да участва в приготвянето и използването на сладкарските изделия;

      Да   работи със сервизите /съдове, прибори, инструменти и др./ за хранене и приготвяне на сладкарските изделия;

      Да спазва ТБ и ППО.

Модул 2 – "Сладкар"

След завършване на този модул, обучаваният трябва

1.   Да знае:

      Да приготвя разнородни тестени изделия,   като вкусът , качеството и оформлението да съответстват на изискванията за заведенията за хранене;

      Изискванията   за   санитарно-хигиенен   контрол   и  да   работи   безопасно   с технологичното оборудване на заведението.

2.   Да може:

      Да приготвя различните видове тестени изделия;

      Да приготвя  десерти

      Да   работи   със   специализирана   литература   и   да   заменя   целесъобразно хранителните продукти;

      Да внедрява нови рецепти и българските национални ястия;

      Да оформя естетически готовата продукция;

      Да работи с отчетни документи;

      Да калкулира и ценообразува сладкарската продукция;

      Да приема и съхранява хранителните продукти;

      Да спазва ТБ и ППО.

II. Разпределение на предмети и часове Учебен план за професия "Готвач"

 

Наименование на предметите

Брой часове

 

I. МОДУЛ 1

 

А.

Теория

115

1.

Техника в заведенията приготвяне на сладкарски изделия

20

2.

Хранителни продукти, използвани в приготовлението на сладкарски изделия

20

3.

Хигиена на работната среда

10

4.

Здравословни и безопасни условия на труд

10

5.

Технология на сладкарските изделия

55

Б.

Практика

185

 

Всичко – Модул 1:

зоо

 

II. МОДУЛ 2

 

А.

Теория

100

1.

Технология на сладкарските изделия

58

2.

Организация на работата в заведенията за хранене, обработка на първични документи.

42

Б.

Практика

260

 

 

 

 

В си ч к о- Модул 2:

360

 

 

 

 

Общо    Модул 1 и Модул 2:

660

 

 

III. Обяснителни бележки

1.      Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Сладкар".

2.      При завършване на всеки един от модулите се полагат изпити по теория и практика.

3.      Изпитите се определят от Центъра за професионално обучение към ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева”

4.    Завършването на един от модулите се удостоверява с удостоверение за професионално обучение.

5.      Професионалното    обучение    за    придобиване    на    професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на
професията и практика на професията.

6.      Държавните изпити по теория на професията и практика на професията се провеждат   в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

7.      Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална   квалификация  се  удостоверява   със  свидетелство  за професионална квалификация, по образец на МОН