План за обучение – Билкарство

Учебен план

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА “А”

(записва рамковата програма, съгласно чл. 10 от ЗПОО)

Наименование на професионалното направление и код: горско стопанство, код 623

Наименование на професията и код:Работник в горското стопанство, код 623060

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация:

Билкарство, код 6230604, първа степен на професионална квалификация

Прием: образование: ІV клас или курс по ограмотяване

Общ брой часове: 300 .часа

Брой часове по теория: 104 часа

Брой часове по практика : 196 часа

Форма на обучение: дневна

Организационна форма: квалификационен курс

гр. Разград 2008г.

І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният трябва:

· да знае и може –

- да разпознава и събира различните видове лечебни диворастящи растения;

- да работи с ръчни инструменти;

- да спазва инструкциите за опазване на околната среда и популацията;

- да изпълнява дейности свързани с манипулации за подготовка на диворастящите лечебни растения за изкупуване и правилно да ги съхранява до предаването в пунктовете за изкупуване;

- да осъществява опаковане и пласмент .

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ

В таблица се записват изучаваните учебни предмети (теория и практика) и брой часове.

 

Наименование на модулите

Брой часове

От тях:

теория

От тях:

практика

 

 

Обща задължителна професионална подготовка

27

 

19

 

8

 

1.

Адаптация и мотивация на безработните за обучение и последващо търсене на работа

 

 

6

 

 

6

 

 

-

2.

Безопасни и здравословни условия на труд и пожарна  безопасност

 

21

 

13

 

8

 

 

Отраслова задължителна професионална подготовка

70

 

42

 

28

 

3.

Основни икономически познания

24

 

16

8

4.

Общи дендрологични познания

6

6

-

5.

Ръчни инструменти и инвентарни средства

14

4

10

6.

Годишни периоди, фаза от развитието в които се събират използваемите части на различните видове диворастящи  лечебни растения и районите , в които се срещат .

16

8

8

7.

Общи понятия за изкупуване на лечебните растения

10

8

2

 

 

 

Специфична за професията задължителна професионална подготовка

 

 

203

 

 

43

 

 

160