Проект “Алтернативна заетост ” 3

Проект “Алтернативна заетост ” 3
Валиден: от няма данни .г до няма данни г.
Активен: Не
На табло:Не е на табло
Описание:

Програма “Алтернативна заетост”
Договор № BG2003 /004-937.11.01-1.011
Проект”Квалификацията –възможност за реализация”
ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ПО ПРОГРАМА ФАР-2003”ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ”
Пейчо Георгиев-Ръководител на Проекта

С удовлетворение мога да кажа , че два месеца преди приключване на Проекта неговите цели вече са постигнати. Обучени и квалифицирани са 96 човека по “шивачество” от които 20 са хора с трайни увреждания. Осигурена е заетост на 20 човека от които 4 са хора с трайни увреждания. Нещо повече – допълнително ще бъдат обучени 10 човека с трайни увреждания на “Компютърна грамотност”. Това стана възможно защото планирането на средствата беше направено през 2005 год. а реализацията на Проекта през 2006 год. Разликата в средствата за ДОО позволи да направя предложение до ИА по ФАР те да бъдат изразходвани за един допълнителен курс.Разходването на средствата става по изключително прецизна схема.Отчетността е ежемесечна, а всяко тримесечие има и обобщена финансова справка. Регионалното представителство на ИА по ФАР в Разград има възможност по всяко време да осъществява контрол и всяко отклонение от планирания план-график е невъзможно. Доволен съм от съвместната ни работа – те са амбициозни, образовани млади хора . Изключителни професионалисти в своята работа и същевременно безкрайно добронамерени в забележките и препоръките си по реализацията на Проекта.

Найден Добрев – предприемач
Много съм доволен от партньорството си с ЦПО към ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева”. По този проект 36 човека от моята фирма бяха преквалифицирани за “шивачки”. Други 12 безработни от Община Цар Калоян бяха квалифицирани за шивачки от които 10 аз назначих на работа при мен. Това много ми помогна в производството и реално разбрах ползата от предоставяне на средствата по предприсъединителните фондове на ЕС. С удоволствие бих се включил и по други програми.
Виолета Цонева – преприемач
Шивашкия бранш в нашия край се развива бурно и същевременно е подложен на много рискове. Един от тях е намирането и назначаването на добре обучени и квалифицирани кадри. Другият е нелоялната конкуренция в бранша. Добрите работници в които си инвестирал биват атакувани с примамливи предложения от други фирми като по този начин те си спестяват пари за тяхната квалификация.В този смисъл аз високо оценявам дейностите по квалификацията на шивачи по Проект ”Квалификацията – възможност за реализация” на ЦПО към ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева”. Две от групите за обучение провеждаха занятия в моя шивашки цех и аз имах чудесната възможност да наблюдавам този процес. Обучението завърши с полагане на изпити по теория и практика от курсистите. Това ми позволи да направя подбор и предложения за работа при мен на най-добрите. Предложих работа на 4 човека ,които съм готова да назнача.
Свилен Ризов-курсист
Курсът беше организиран много добре. Часовете по теория и практика протекоха при голям интерес и ентусиазъм от наша страна. Преподавателите се отнасяха с нас с търпение и внимание.Това спомагаше за приятелските взаимоотношения и добрия микроклимат в групата по време на занятия.Техническото обезпечаване беше на много високо ниво. Всеки от нас изпълняваше практическите си задачи на подсигурената му шевна машина.След приключване на курса бяха сключени няколко трудови договора.