Проект: Квалификацията – възможност за реализация

Валиден: от 29.08.2007 .г до 31.08.2007 г.
Активен: Да
На табло:На табло 3
Описание:

Програма “Алтернативна заетост”
Договор № BG2003 /004-937.11.01-1.011
Проект”Квалификацията –възможност за реализация”
ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ПО ПРОГРАМА ФАР-2003”ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ”
До 1989 г. България изживяваше дълъг период на “пълна заетост”. Преструктурирането на българската икономика в периода на преход доведе до упадък на някои сектори от икономиката, както и до драстично намаляване на производителността на други. През 1991 г. се отчете по-малко от 1.5% регистрирана безработица на национално ниво. Секторите, които бяха традиционни през последните пет десетилетия – селско стопанство, отглеждане на тютюн, а по-късно машиностроене, химическа промишленост, стоманодобивната и минна промишленост, и ред други са с далеч по-ниска производителност, отколкото преди. Приватизацията и реформата в системите на отбраната, образованието и здравеопазването внесоха допълнително напрежение на пазара на труда. Те причиниха рекордно равнище на безработица и намаляване на предлагането на свободни работни места в икономиката. Тези негативни тенденции бяха сравнително устойчиви през последните години. Продължителната безработица също е висока, дори и по стандартите на икономиките в преход.
Тези сектори на икономиката, които имат потенциал за устойчив растеж все още изостават от желаното равнище и не могат да компенсират свиването на традиционните браншове. От друга страна, работната сила все още не може да предостави квалификации и умения, които да са адекватни на потребностите на реалния сектор.
Част от решението на проблема с безработицата е насърчаването на частния сектор, където работните места се създават много бързо и по-специално заетостта създадена от микро и малки предприятия. Това решение се осланя на предприемчивостта на хората.
Един от решаващите фактори за развитието на частното предприемачество е не само повишаването на мениджърските и други умения за управление на бизнеса, но и осигуряване на финансирането.
Трябва да се предприеме уместна интервенция, така че да се справим с липсата на опит и експертни познания, от една страна, и недостатъчното финансиране, от друга.
От една страна, мярката е предназначена, за да осигури достъп на безработните до обучение и преквалификация, предоставени от обучаващи институции и свързани с алтернативните форми на стопанска дейност. Предвиденото обучение и преквалификация е, за да се гарантира, че тези безработни ще придобият основните умения, които са необходими, за да си намерят работа съответстваща на изискванията на алтернативната стопанска дейност .
От друга страна, част от тази мярка ще бъде насочена към предоставяне на обучение на тези, които вече са заети във фирми, функциониращи в области, определени като области на алтернативна стопанска дейност. Обучението ще помогне на съществуващите микро предприемачи да разширят, разнообразят и/или да преструктурират своята стопанска дейност.
За целите на този компонент ще се разработят нови учебни планове, насочени към алтернативните видове стопанска дейност. Същността на новите учебни планове трябва да се определи като се вземат предвид резултатите от изследването на съществуващите традиционни форми на стопанска дейност и възможностите за развиването на алтернативни (нетрадиционни) форми.
Курсове за предприемачество в областта на алтернативните форми на стопанска дейност за работодатели (новосъздадени и съществуващи малки и средни предприятия) и за безработни, които искат да започнат свой собствен бизнес. Мярката цели да осигури на потенциалните и съществуващите предприемачи допълнителни познания как да създадат и да управляват жизнеспособно предприятие.
От началото на месец април 2006 год. в Разград се реализира проект финансиран от ЕС. Проектът е по бюджетна линия BG 2003/004-937.11.01 Програма “Алтернативна заетост”, Компонент “Дейности по квалификация и преквалификация в областта на алтернативните форми на стопанска дейност-обучение и преквалификация, ориентирано както към заети така и към безработни лица ”.Той се реализира на територията на Североизточен район за планиране , Област Разград, Общини-Разград, Цар Калоян. Целта на Проекта е”Квалификация и преквалификация на заети и безработни лица в алтернативни форми на заетост”.Целевите групи са: заети и безработни жени от 18 до 49 годишна възраст; заети и безработни жени с трайни увреждания. Основните дейности са свързани с обучението на лицата от целевата група/60 безработни и 36 заети,/ и последващо осигуряване на трайна заетост на поне 30% от безработните/ т.е. на 18 жени в т.ч. 4 с трайни увреждания/.Продължителността на Проекта е 11 месеца.
Цели :

Глобална цел:
”Квалификация и преквалификация на заети и безработни жени в алтернативни форми на заетост
Конкретни цели:
  • Квалификация на 48 безработни жени в специалност “шивачество”
  • Преквалификация на 24 заети жени в специалността “шивачество”
  • Квалификация на 12 безработни жени с трайни увреждания в специалността”шивачество”
  • Преквалификация на 12 заети жени с трайни увреждания в специалността “шивачество”
  • Осигуряване на трайна заетост най-малко на 18 от безработните жени в срок от 6 месеца след приключване на Проекта
Сам по себе си този Проект няма да предизвика промени в системата за квалификация на кадри, но според нас Проекти от този вид въздействат и на базата на натрупания опит ще доведат до следното:
  • Обучение и квалификация ще се провеждат по професии и специалности от които има или ще има в обозримо бъдеще нужда идентифицирана чрез прогнозни проучвания
  • Ще се изработят инструменти за оценка ефективността на квалификационната услуга като се спазва принципа”Парите следват обучаемия”
  • На индивидуално равнище ще се промени разбирането, че държавата е тази която трябва да осигури изцяло квалификацията и преквалификацията и ,че то следва да е безплатно
  • На макроравнище ще се възприеме разбирането, че средствата за квалификация и преквалификация са дългосрочна инвестиция, а не бюджетен разход
  • Ще се формира система от данъчни преференции за инвестиции в квалификацията.
Стойността на Проекта 39081.42 евро като 90% от тях се осигуряват по Програма ФАР.