Портфолио

Реализирани проекти

1. Проект “Нова професия-нови възможности”
-През 2003/2004 год. ЦПО към ЕТ”Певик Ваян-Виктория Георгиева” спечели и администрира Проект”Нова професия-нови възможности” Договор № BG 0102.05.05.022 по Програма ФАР “Инициативи на пазара на труда” на ЕС
-Бяха квалифицирани 300 безработни и хора с увреждания в общините- Разград,Исперих,Самуил по следните професии и специалности: компютърно обучение, шивачи, строителни дърводелци, строителни тенекеджии, вътрешни облицовки и настилки, готвач, сладкар ,хлебар, земеделец.
-ЦПО към ЕТ»Певик Ваян-Виктория Георгиева» бе водеща организация при реализацията на проекта.
-Разходите по Проекта бяха на стойност 70 838.43 евро или 138 547.92 лева.
-Донор по Проекта беше Програма ФАР на ЕС.Адрес: гр. София, МРРБ , ул. “Св.св. Кирил и Методий” №17-19 Дирекция” ИА програма ФАР ИСС” тел. 02 /940 55 93

2. Проект «Създаване на Център за обучение на безработни от малцинствени групи»
-Квалификационно обучение на безработни от малцинствени групи в Област Русе на територията на Община Ветово-гр. Сеново , с. Кривня, с.Смирненски, с. Бъзън, гр. Глоджево, гр. Ветово.
-Бяха квалифицирани 100 безработни по следните модули:начална компютърна грамотност ; Регистрация на фирми или НПО ; Социални услуги ; Административна етика,администрация и административно обслужване на населението; Придобиване на умения изграждане на партньорства като част от обучението «Малък и среден бизнес» код 345 0501.
- Ролята на ЦПО към ЕТ»Певик Ваян-Виктория Георгиева» беше на подизпълнител към Проекта в частта за квалификационното обучение
-.Разходите по частта за квалификационно обучение от Проекта бяха 35 148.00 лева.
-Проекта беше финансиран от Социално-инвестиционен фонд, а за ЕТ»Певик Ваян» донор беше СНЦОП »Асоциация Европа»-гр. Русе ул. «Шипка» №6 Ръководител проект:Димитринка Костадинова, тел. 0888 965 471

3. Проект”Оператор на машина във фармацевтичното производство”
-Квалификационна дейност в Община Завет във фирма “Завет”АД.
-Обучени 90 безработни през /01-04/.2005 год.
-ЦПО бе обучаваща организация в тристранен договор.
-Разходите възлизат на 39 011.58 лв.
-Обучението бе финансирано от Агенция по заетостта; ДБТ гр. Кубрат

4. Проект “Квалификацията-възможност за реализация”
-Квалификационно обучение по Програма “Алтернативна заетост”, Договор № BG 2003/004 -937.11.01-1.011 по Програма ФАР на ЕС.Водеща организация беше ЦПО към ЕТ»Певик Ваян-Виктория Георгиева
-По проекта са квалифицирани 106 безработни.Работа са започнали -23 бр.
-Стойността на проекта е 39 081.42 евро .
-Договорящ орган е Дирекция “Европейски фондове и международни програми и проекти “ на МТСП

5. Проект по Програма “Активни услуги на пазара на труда” –І цикъл
-Квалификационно обучение по Договор № 708 01 2080 501/22.12.2005 год. .с Агенция по заетостта.-гр.Русе
-финансиран от Световна банка на стойност 33 249.10 лева.
-По проекта са квалифицирани 80 безработни по професиите готвач, сервитьор-барман, сладкар.Работа са започнали 34 бр.
-ЦПО е водеща организация

6. Проект “Компютърна грамотност-ново начало” на СНЦ ”Център за граждански инициативи”.Договор № 03 НПО / 08.08.2005 год.с Агенция за хора с увреждания.
- ЕТ”Певик Ваян” бе подизпълнител в частта за квалификационно обучение.
-Бяха квалифицирани 80 човека с трайни увреждания
-.Стойността на проекта бе 6324.5 лева.
-Донор по проекта бе Агенцията за хора с увреждания към МТСП

7. Проект по Програма “Активни услуги на пазара на труда” – ІІ цикъл
-Квалификационно обучение по Договор № 708 02 2060 601/19.12.2006 год. .с Агенция по заетостта.-гр.Русе
-финансиран от Световна банка на стойност 28 644.06 лева.
- квалифицирани 20 безработни за “Социални работници”.Започнали работа– 8 бр.

8. Проект “Ателие за малък и среден бизнес”
-Квалификационно обучение по Програма “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”, Договор № BG 2004/016-711.11.01-2.019 по Програма ФАР на ЕС. Водеща организация беше ЦПО към ЕТ»Певик Ваян-Виктория Георгиева
-По проекта са квалифицирани 40 безработни
-Стойността на проекта е 42 156.08 евро .
-Договорящ орган е Дирекция “Европейски фондове и международни програми и проекти “ на МТСП

9. Проект по Програма “Активни услуги на пазара на труда” – ІІІ цикъл
-Консултантски услуги по Договор № 708 034 090 7008 с Агенция по заетостта- гр. Русе , Проект „Виртуален бизнес инкубатор”
-финансиран от Световна банка на стойност 45 138,72 лева.
- консултирани 25 безработни имащи желание за самостоятелна стопанска дейност .Започнали собствен бизнес – 5 бр.
- консултирани 5 новосъздадени фирми.Успешно развиват бизнес-5 фирми