Обучение на млади фермери-мярка 111

Заявление за участие

одобрени учебни центрове 

 

публикация 

във в.\”Екип7\”

27.8.2010 г.
Одобрени са първите учебни центрове по Мярка 111 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013

 

Младите фермери с подписани проекти по програмата вече ще могат да подават заявления за преминаване на обучителни курсове

Пъпрвите учебни центрове, в които стопани ще могат да се обучават в различни области на земеделието, вече имат подписани договори по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., съобщи Изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” Калина Илиева. “Това е изключително важно, тъй като младите фермери с проекти по програмата са задължени да преминат курсове в одобрени от фонда учебни центрове”, посочи Илиева.

Центровете, с които вече са сключени договори са общо 12 като те са кандидатствали с проекти по Мярка 111 от ПРСР за провеждане на обучения. Те са:

1. „ИТТИ” – Марково

2. “Сивани” ООД

3. СНЦ “БИЗНЕС ЦЕНТЪР – П. ТРЪМБЕШ”

4. “Евро проджект консулт”

5. ПАГ “Н.Й.Вапцаров”

6. “Сдружение – Център за европейски технологии и проекти”

7. Агенция за регионално и икономическо развитие

8. “ФОНДАЦИЯ АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ”

9. “Певик Ваян – Виктория Георгиева”

10. СНЦ “БИЗНЕС ЦЕНТЪР-Харманли”

11. Консорциум „Браян”

12. „ЛБ ЛАКТ” ООД

Одобрените области, в които ще се провеждат обучения за фермерите включват следните теми:

- Агроекологични плащания, биологично земеделие и устойчиво развитие;

- Добри земеделски практики;

- Законово регламентиране и регулиране при кандидатстване по мерките на ПРСР;

- Счетоводство, управление и маркетинг в сферата на зеленчукопроизводството, отглеждането на трайни насаждения, говедовъдствотото и земеделието като цяло;

- Иновации и нови технологии в областта на растениевъдството и животновъдството;

- Качество на млякото в млекодобивните стопанства;

- Мениджмънт на аграрна фирма;

- Придобиване на професионални умения в областта на лозаро- винарския сектор;

- Управление на земеделско стопанство в конкурентна бизнес среда.

В началото на следващата седмица на Интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие” ще бъде публикувана подробна информация с пълен списък на учебните центрове с телефони и контакти, както и темите на обучителните курсове, така че фермерите да могат да подават заявки и да се записват за обучения. Курсове задължително трябва да преминат кандидатите, които вече имат подписани договори по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от ПРСР 2007-2013 г. Младите фермери могат да преминават обучения, според вида инвестиция, която изпълняват по одобрен от ДФ „Земеделие” бизнес план. Няма ограничения на териториален принцип за мястото, където да се премине обучителен курс.

Предстои до края на септември и останалите проекти за обучения на кандидати по Мярка 111 да бъдат разгледани от ДФ „Земеделие”.

През тази седмица нови 15 проекта на обща инвестиционна стойност 13,2 млн. лв. получиха одобрение и по Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013. Инвестициите по тези проекти са свързани предимно с инвестиции в ново оборудване и изграждане на системи за капково напояване. Стойността на одобрените разходи за тях възлиза на 6.3 млн. лв., а на одобрената субсидия – 2.9 млн. лв.

Междувременно от Държавен фонд „Земеделие” бяха наредени  плащания за общо 12.6 млн. лв. по ПРСР 2007-2013. Изплатените средства включват:
- Авансови плащания за 8 млн. лв. на общини по мерки 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 “Обновяване и развитие на населените места”;   

- Инвестиционни проекти за 2.1 млн. лв. по мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”;

- Инвестиционни проекти за 2.3 млн. лв. по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”;

- Плащания за близо 180 хил. лв. по мерки 112 “Създаване на стопанства на млади фермери”, 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, както и 511 “Техническа помощ” и 431-2 ЛИДЕР.